» » آموزش تدوین یک مقاله و پایان نامه علمی

مهرگان
 
 
 

آموزش تدوین یک مقاله و پایان نامه علمی

13 اردیبهشت 1392

اطلاعات کلی درباره یک مقاله خوب

ب- برخورداری از يک سازمان منسجم:
• مقاله از يک ساختار شفاف مفهومي برخوردار است.
• عنوان‌ها و زير‌عنوان‌های مناسب، صحيح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.
• نظام ارجاع دهي با ثبات و مناسب است.

پ- برخورداری از يک محوريّت تحقيقی در کلّيت و ترکيب مقاله:
• تفکر خلاق، ترکيب و استدلال ظهور و بروز دارد.
• دقت فکري در باره عنوان اصلي ديده مي‌شود.
• مفاهيم مرتبط به نحو مناسبي تحقيق شده‌اند.
• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسيله مدارک و مستندات يا ارجاعات پشتيباني شده‌اند.
• شواهد کافی براي فهم موضوع وجود دارد.
• ادبيات تحقيق مورد نقد و تحليل قرار گرفته‌اند.
• ارتباط لازم بين ادبيات تحقيق و موضوع مورد تحقيق مقاله ارائه شده است.

3- ساختار عمومی مقاله
يک مقاله تحقيقی به طور کلی می‌تواند در برگيرنده ساختاری مشابه ساختار زير باشد.

1) عنوان مقاله:
• پرهيز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛
• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گوياتر نمودن عنوان؛
• دارا بودن جذّابيت برای جذب مخاطب؛
• فشرده و مختصر و يادآوردنی؛
• پرهيز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار
• توجه به اين نکته که عنوان يک برچسب است نه جمله.
2) نام نويسنده/نويسندگان:
• مشخص کردن نام و رابطه عضويتی نويسنده يا نويسندگان.
3) چکيده:
• دربرگيرنده (معرفی کلی و گويای تحقيق / بيان هدف و قلمرو تحقيق، اهميت کلّی تحقيق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛
• پرهيز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ويژه؛
• رعايت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد يک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛
• توجه به اين نکته که تعداد افرادی که چکيده را می‌خوانند بسيار بيشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.
4) کليد واژه‌ها:
• تا سقف پنج کلمه و يا اصطلاح
5) مقدمه:
• تعريف مسئله و قلمرو تحقيق؛
• طرح اهميت تحقيق؛
• طرح سوابق تاريخی موضوع؛
• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛
• ارائه تعاريف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛
• مروری کلی بر بقيه مقاله.
• اين بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکيب شود.
6) بررسی ادبيات موضوع/ سابقه تحقيق:
• طرح سابقه بر اساس يک نظم زمانی/ ديدگاهی/مکتب فکری يا هر طبقه‌بندی ديگر؛
• طرح ارتباط ادبيات مورد بررسی با موضوع تحقيق؛
• بيان نقاط قوّت، ضعف و محدوديت‌های ادبيات موضوع؛
• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آميز؛
• طرح يافته‌های موافق و مخالف در ادبيات؛
• ارائه روند و سير تحقيق و طرح جهت‌گيری آن؛
• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛
• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛
• برقراری ارتباط بين ادبيات موضوع با موضوع مورد تحقيق.
7) بدنه اصلی مقاله:
• متشکل از يک تا چند بخش و در برگيرنده اصل تحقيق و مطالعه نظير روش و متدولوژی، فرضيات، مدل رياضی.
8) نتايج ارائه خروجی‌های آزمايش‌ها، مدل‌ها يا محاسبات.
9) بحث در باره نتايج:
• استخراج اصول،روابط و ارائه تعميم‌های ممکن؛
• ارائه تحليل مدل يا تئوری؛
• ارائه ارتباط بين نتايج و تحليل‌ها.
• جمع بندی و نتيجه‌گيری طرح نتايج مهم و پيامدهای آنها؛
• بيان استثناء ها و محدوديت‌ها؛
• طرح افق‌های تحقيقاتی برای ادامه و توسعه تحقيق.
10) سپاسگزاری (در صورت نياز):
• قدردانی از مؤسسات و يا اشخاصی که در به ثمر رسيدن تحقيق و يا بهتر انجام شدن فعاليت‌های مربوط به مقاله تأثيرگذار بوده‌اند.
11) منابع:
• ارائه فهرست مرتب شده منابع.
12) پيوست‌ها (در صورت نياز):
• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتيبانی از مطالب اصلی مقاله.


4- موارد ويرايشی
• رعايت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گويا؛
• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زيربخش‌ها؛
• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛
• ارائه شرح مفيد و گويا در بالای جداول و پائين شکل‌ها؛
• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛
• ارجاع دهی به هر جدول و يا هر شکل در متن از طريق شماره مربوطه؛
• رعايت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکيک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛
• پرهيز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظير "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛
• پرهيز از کپی‌کردن تصاوير ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقيق مأخذ در ذيل آنها.

5- نکات ويژه
• سعی جدی در ثبات رويه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتين در کلمات لاتين, فاصله شماره‌ها با متن يا روابط)؛
• الگوبرداری از ساختار آخرين مقالات منتشر شده در نشريه يا ژورنال هدف (نشريه‌ای که قصد داريد مقاله خودرا برای انتشار ارسال داريد)؛
• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دريافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛
• واگذاری تهيه مقالات مروری به محققان با تجربه و نويسندگانی که در زمينه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در اين رابطه منتشر نموده‌اند؛
• اطمينان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ويژه مقالات جديد؛
• رعايت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعاليت علمی و تحقيقی است. مراعات نمودن اين اصول از ضرورت بسيار بالائی برخوردار است.

6- کلام پايانی این بخش
نوشـته حاضر با دريافت نظرات اصلاحی و پيشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نويسنده در انتــظار دريافت تجارب و ديدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع اين نوشتار است. بديهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد.

روش تحقيق وتدوين مقاله وپايان نامه

مقدمه:
پژوهش به معني جستجويي در جهت يافتن حقايق و دانش است كه از نظر لغوي به معني جستجو كردن، تفحص كردن و باز جستن مي باشد. لذا پژوهش با جمع آوري، بررسي و تفسير منظم داده ها راهكاري جهت پاسخ به يك سؤال يا حل يك مشكل خاص را فراهم مي سازد. در دانـشگاه، پژوهش در بـعد دانشـجويي اصلي ترين نمـود خود را در واحـد پايان نامه نـمايان ساخته و دانشجويان با انتخاب اين واحد قدرت ابتكار، اعتماد به نفس و پشتكار خود را با روح جستجو گر خويش در هم آميخته و حاصل آن را در قالب پايان نامه ارايـــــه مي دهند. بنابراين مي توان ادعا كرد كه پايان نامه نخستين گام نظام مند در بعد پژوهش است كه دانشجويان با آن آشنا مي شوند.

اهداف واحد پايان نامه:

1- ايجاد انگيزش تفكر جهت انتخاب موضوع و بدنبال آن پژوهش و تحقيق و ارايه راهكارهاي مناسب

2- تقويت نگرش تحقيقي

3- كسب توانايي در طراحي و مديريت تحقيق

4- بكارگيري روشهاي مختلف جستجوي هدفمند در ادبيات علمي مربوطه ( چاپي و الكترونيك )

5- كسب مهارت در استفاده از روشهاي مناسب جمع آوري داده ها

6- كسب مهارت در استفاده از روشهاي مناسب پردازش داده ها

7- آشنايي با شيوه صحيح نگارش

8- كسب توانايي در ارايه مناسب مطالب

9- افزايش قدرت استدلال و تفكر منطقيتعريف :

پايان نامه گزارشي است مكتوب به زبان فارسي يا انگليسي كه در آن دانشجو نتايج بررسي و تحقيق خويش را در يكي از حيطه هاي رشته تحصيلي مربوطه زير نظر استاد( ان ) راهنما انجام داده و ارايه مي نمايد.انواع پايان نامه:

پايان نامه ها مي توانند پژوهش بنيادي، كاربردي، بنيادي - كاربردي ( و ترجيحاً در جهت حل اولويتهاي منطقه اي و كشوري ) باشند. پايان نامه هاي مروري، گرد آوري و گزارش موارد نادر قابل تصويب نمي باشند.مراحل مختلف اجراي پايان نامه :

1- انتخاب عنوان و نگارش طرح مقدماتي تحقيق ( Proposal )

2- تصويب طرح مقدماتي تحقيق ( Proposal ) در مراجع مربوطه

3- اجراي پايان نامه

4- نگارش و دفاع

1- انتخاب موضوع و نگارش طرح مقدماتي تحقيق (Proposal)

1-1- زمان انتخاب موضوع:

1-1-1- دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مي بايست از شروع دوره كار آموزي تا قبل از شركت در امتحان جامع كاروزي عنوان پايان نامه خود را انتخاب و ثبت نمايند.

تبصره: اين دانشجويان چنانچه عنوان پاياننامه خودرا در مدت مقرر به تصويب نرسانند تا زمان تصويب آن مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي باشند.

2-1-1- دانشجويان دوره دستياري تخصصي پزشكي بايستي عنوان پايان نامه خود را تا پايان سال دوم انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: دانشجويان دوره هاي فوق تخصصي و سه ساله دستياري تخصصي پزشكي مي بايست عنوان پايان نامه خود را تا پايان سال اول انتخاب و به ثبت برسانند.

3-1-1- دانشجويان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي پس از گذراندن 120 واحد درسي يك سال مهلت دارند عنوان پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

4-1-1- دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي پس از گذرانـدن 140 واحد، حداكثر تا يك سال مهلت دارند عنوان پايان نامه خود را انتخاب و ثبت نمايند.

5-1-1- دانشجويان دوره دستياري دندانپزشكي بايستي عنوان پايان نامه خود را در پايان سال اول دستياري انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: در مورد رشته جراحي دهان فك و صورت، اين مهلت تا پايان سال دوم مي باشد.

6-1-1- دانشجويان كارشناسي ارشد مي بايست بعد از گذراندن ترم اول و تا پايان ترم دوم عنوان پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

7-1-1- دانشجويان دوره Ph.D ، پس از اعلام قبولي در امتحان جامع و حداكثر تا يك نيمسال پس از قبولي، بايستي عنوان پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.تبصره ماده 1-1: در صورت عدم رعايت زمان بندي انتخاب عنوان پايان نامـه، در مقاطـع و رشته هاي تحصيلـي مختلف برابر آيين نامه هاي آموزشي و پژوهشي عمل خواهد شد.2- 1- مراحل انتخاب موضوع :

1-2-1- انتخاب واحد پايان نامه توسط دانشجو

2-2-1- انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو

3-2-1- ارايه عنوان پايان نامه توسط استاد راهنما به گروه آموزشي مربوطه

4-2-1- بررسي و تصويب طرح مقدماتي تحقيق ( Proposal ) در مرجع مربوطه ( با شرايط صفحه 6 )

تبصره1: تكراري نبودن موضوع پايان نامه به اين معني است كه پايان نامه يا طرح تحقيقاتي با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي تقريباً يكسان تصويب نشده باشد مگر آنكه با نظر شوراي پژوهشي دانشكده نياز به تحقيق مجدد در موضوع مربوطه وجود داشته باشد.

تبصره2: انتخاب عنوان پايان نامه كه برگرفته از قسمتـي يا كـل يك طـرح تحقيقاتي باشد با رعايت شرايط ذيل ممكن است:

الف - دانشجو جزو همكاران اصلي طرح باشد.

ب – شرح وظايف دانشجو در طرح تحقيقاتي با پايان نامه ارايه شده هماهنگ باشد.

ج – مجري طرح تحقيقاتي رسماً اجازه ارايه پايان نامه را به دانشجو بدهد.

د – ميزان پيشرفت طرح مصوب متناسب با زمان شروع كار پايان نامه باشد.

5-2-1- هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

6-2-1- انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان ( حداكثر 3 نفر ) فقط براي دانشــجويان دوره دكتراي عمومي، با تأييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد:

الف – حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب – تقسيم بندي موضوع تحقيق به گو نه اي باشد كه هر يك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقل از پايان نامه را عهده دار شوند. براي هر دانشجو عنوان جداگانه اي ثبت خواهد شد و هر يك از دانشجويان بايستي پايان نامه اي مستقل ارايه نمايند.

3-1- وظايف دانشجو:

الف – انتخاب واحد پايان نامه به عنوان يك واحد درسي در زمان مقرر

ب – انتخاب و جلب موافقت استاد راهنما

ج – تكميل فرمهاي مربوط به انتخاب پايان نامه

د – پيگيري روند ثبت موضوع پايان نامه در گروه آموزشي و دانشكده مربوطه

ه – آغاز فعاليت اجرايي در خصوص موضوع پايان نامه پس از تصويب آن

و – فعاليت مداوم در خصوص موضوع پايان نامه با نظارت استادان راهنما و مشاور

ز – ارايه گزارش هاي دوره اي پيشرفت كار

ح – نگارش پايان نامه تحت نظارت استادان راهنما و مشاور

ط – پيگيري مراحل دفاعيه

ي - انجام دفاع و اصلاحات در صورت لزوم

س- تحويل نسخ نهايي پايان نامه مجلد به واحد هاي مربوطه4-1- شرايط و وظايف استاد راهنما و مشاور:

1-4-1- شرايط استاد راهنما:

1-1-4-1- اساتيد راهنما بايستي از ميان اعضاي هيات علمي هر دانشكده ( وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز ) كه حداقل از درجه استادياري برخوردار باشند انتخاب شود.

2-1-4-1- اساتيد راهنماي پايان نامه هاي دوره Ph.D بايستي حداقل از درجه استادياري برخوردار باشند وحداقل سه سال سابقه تدريس ياتحقيق دردوره كارشناسي ارشد داشته باشند.

3-1-4-1- اساتيد راهنماي پايان نامه هاي دوره دستياري تخصصي و فوق تخصصي بايستي حداقل از درجه استادياري برخوردار باشند و حداقل سه سال سابقه فعاليت آموزشي ـ پژوهشي داشته باشند.

4-1-4-1- انتخاب استاد راهنما در مقاطع Ph.D و كارشناسي ارشد با پيشنهاد دانشجو، موافقت كتبي استاد، گروه و تأييد كميته تحصيلات تكميلي يا شوراي پژوهشي دانشكده خواهد بود.

5-1-4-1- در ساير مقاطع، انتخاب استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد، تأييد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده صورت مي گيرد.

6-1-4-1- انتخاب مربيان با سابقه حداقل 5 سال فعاليت آموزشي ـ پژوهشي، براي پايان نامه هاي دكتر اي عمومي با تأييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير مي باشد.

7-1-4-1- انتخاب استاد راهنماي مشترك از بين اعضاي هيات علمي دانشكده هاي ديگر در شرايط خاص با تأييد گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده ممكن مي باشد.

8-1-4-1- انتخاب استاد راهنماي مشترك از دانشگاههاي ديگر فقط بصورت موردي و با ذكر دلايل توجيهي كافي و با تأييد گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير مي باشد.

2-4-1- وظايف استاد راهنما:

الف – داشتن مسؤوليت اصلي درمراحل مختلف اجراي پايان نامه وصحت علمي مطالب آن

ب – راهنمايي دانشجو در كليه مراحل طراحي، اجرا، تدوين و دفاعيه پايان نامه

ج – انتخاب استاد مشاور در صورت لزوم

د – انجام مكاتبات لازم با گروه آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده درمراحل مختلف پايان نامه

ه – نظارت بر روند اجراي صحيح تحقيق

و – مطالعه، تصحيح و تأييد پيش نويس و تايپ شده پايان نامه

ز – پيشنهاد داوران دفاعيه و شركت در جلسه دفاع

3-4-1- تعداد استاد راهنما:

1-3-4-1- هر پايان نامه داراي يك استاد راهنما خواهد بود.

2-3-4-1- انتخاب دو استاد راهنما براي هر پايان نامه با تاييد شوراي پژوهشي يا كميته تحصيلات تكميلي هر دانشكده امكان پذير است.

3-3-4-1- در مواردي كه استاد راهنماي پايان نامه 2 نفر باشد استاد راهنماي آن گروه آموزشي كه پايان نامه در آن گروه به تصويب رسيده است بعنوان نماينده استادان راهنما در مكاتبات معاونت پژوهشي محسوب مي گردد و اطلاع رساني و ايجاد هماهنگي بعهده خود استادان راهنما خواهد بود.

تبصره: در صورتي كه هر دو استاد راهنما مربوط به يك گروه آموزشي باشند بايد كتباً يك نفر را بعنوان نماينده به شوراي پژوهشي دانشكده معرفي نمايند.

4-4-1- سهميه راهنمايي پايان نامه:

هر عضو هيات علمي در هر سال مي تواند حداكثر راهنمايي سه پايان نامه را عهده دار شود. در پايان نامه هاي مشترك، سهميه مربوطه به نسبت مساوي بين اساتيد راهنما تقسيم خواهد شد.

تبصره 1: هر عضو هيات علمي در هر سال حداكثر راهنمايي يك پايان نامه Ph.D را مي تواند عهده دار شود.

تبصره 2: هر عضو هيات علمي در هر سال حداكثر دو پايان نامه كارشناسي ارشد يا دستياري گروه پزشكي را مي تواند راهنمايي كند.

نمونه اي از نحوه محاسبه سهميه كل راهنمايي پايان نامه در فصل ضميمه آورده شده است.

5-4-1- شرايط استاد مشاور:

استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده تعيين مي گردد. استاد مشاور مي تواند از بين اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز يا ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و يا افراد غير هيات علمي انتخاب شود.

تبصره 1: در كليه مقاطع، شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند ضرورت وجود استاد مشاور از يك تخصص خاص را ياد آوري نمايد ولي انتخاب فرد بعهده استاد راهنما خواهد بود.

تبصره 2: براي مشاوره پايان نامه هاي Ph.D ، استاد مشاور بايستي حداقل داراي مدرك دكترا و درجه استادياري و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد باشد و افراد غير هيات علمي نيز حداقل بايد داراي مدرك دكترا باشند.

تبصره 3: هر پايان نامه ( بجز مقطع Ph.D ) در صورت نياز حداكثر مي تواند يك استاد مشاور داشته باشد. انتخاب بيش از يك استاد مشاور با ذكر دلايل توجيهي كافي و با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير است.

تبصره 4: انتخاب حداكثر دو استاد مشاور براي پايان نامه هاي PhD در صورت نياز با تاييد شوراي پژوهشي / كميته تحصيلات تكميلي دانشكده امكان پذير است.

6-4-1- وظايف استاد مشاور:

الف – همكاري فعال با دانشجو و استاد راهنما در مراحلي از پايان نامه كه نياز به مشاوره ايشان وجود دارد.

ب – شركت در جلسه دفاعيه در صورت امكان.

7-4-1- سهميه مشاوره پايان نامه:

مشاوره پايان نامه جزو سهميه كل راهنمايي پاياننامه محسوب و نحوه محاسبه آن مستقل از تعداد استاد راهنما و با ضريب يك سوم معادل راهنمايي پايان نامه در نظر گرفته خواهد شد.

نمونه اي از نحوه محاسبه سهميه كل راهنمايي پايان نامه در فصل ضميمه آورده شده است.1- تصويب طرح مقدماتي تحقيق( Proposal ) در مرجع مربوطه

جهت ثبت عنوان پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:

الف: انتخاب موضوع پايان نامه با نظر و توافق استاد راهنما و دانشجو

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه در گروه آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده

ج: تصويب عنوان پيشنهادي در گروه آموزشي مربوطه

د: تصويب* عنوان پيشنهادي گروه در شوراي پژوهشي / تحصيلات تكميلي دانشكده

تبصره1: در صورت صلاحديد شوراي پژوهشي دانشكده، دانشجو و استاد راهنما بايستي از طرح مقدماتي تحقيق( Proposal ) پايان نامه خود در جلسه شورا دفاع نمايند.

تبصره2: تاريخ تصويب عنوان در شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان تاريخ ثبت و ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 3: شوراي پژوهشي دانشكده مخير است در صورت لزوم از نظرات متخصصين مربوطه در بررسي طرح هاي مقدماتي تحقيق( Proposal ) پايان نامه بهره گيرد.

هـ : ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استادان راهنما و مشاور و دانشجو جهت شروع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده3- اجراي پاياننامه

1-3- حداقل و حداكثر زمان اجراي پايان نامه:

حداقل فاصله زماني بين تصويب طرح مقدماتي تحقيق( Proposal ) پايان نامه در شوراي پژوهشي دانشكده تا دفاع پايان نامه يك سال مي باشد. حداكثر مدت اين زمان با توجه به آيين نامه هاي آموزشي هر رشته خواهد بود.

2-3- ارايه گزارش پيشرفت كار:

هر دانشجو موظف است پس از تصويب پايان نامه، نسبت به شروع انجام پايان نامه اقدام نمايد و ميزان پيشرفت كار خود را بر اساس آيين نامه ها و سياستهاي معاونت پژوهشي هر دانشكده گزارش نمايد.

تبصره: ارايه گزارش پيشرفت كار پايان نامه براي تمام دانشكده ها و مقاطع تحصيلي حداقل يك بار الزامي است ولي بيش از آن، بسته به آيين نامه ها و سياستهاي معاونت پژوهشي هر دانشكده مي باشد.

3-3- شرايط دانشجو:

كليه دانشجويان پذيرفته شده دانشگاه علوم پزشكي تبريز وآن دسته از دانشجويان انتقالي و تكميلي اين دانشگاه كه طبق مقررات آموزشي مجاز به انتخاب واحد پايان نامه مي باشند موظفند نسبت به انتخاب و ثبت موضوع پايان نامه، طبق مقررات اقدام نمايند.

4-3- شرايط تعويض عنوان:

1-4-3- تعويض عنوان پايان نامه:

تعويض عنوان بعد از تصويب پايان نامه با درخواست استاد راهنما و با ذكر دلايل توجيـهي كافي، فقط يكبار امكانپذير است.

تبصره 1: در مواردي كه اختلافي بين دانشجو و استاد راهنما باشد شوراي پژوهشي دانشكده مرجع حل اختلاف خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تعويض عنوان، مراحل ثبت و تصويب عنوان جديد پايان نامه مجدداً تكرار و پايان نامه با تاريخ جديد ثبت خواهد شد. بنابراين دانشجو در زمان انتخاب عنوان بايد دقت كافي را مبذول دارد.2-4-3- اصلاح عنوان:

تغييرات جزيي در عنوان پايان نامه ( اصلاح عنوان ) بدون اينكه چهارچوب عنوان اصلي تحقيق تغيير يابد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب فقط يكبار با ذكر دلايل كافي از طرف استاد راهنما و با تأييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير است و در اينگونه موارد نيازي به تكرار مراحل مختلف ثبت عنوان نمي باشد و تاريخ تصويب قبلي ملاك خواهد بود.

تبصره: ايجاد هر گونه تغييرات در مواد و روش كار بايستي در زمان پيشنهاد اصلاح پايان نامه از طرف استاد راهنما به شوراي پژوهشي دانشكده ارايه شود و به تاييد اين شورا برسد.5-3- تغيير استاد راهنما

1-5-3- هر دانشجو فقط يك مرتبه مجاز به تغيير استاد راهنما مي باشد كه اين تغيير بايستي با موافقت طرفين و با ذكر دلايل كافي و قانع كننده بوده و به تصويب شوراي پژوهشي دانشكده برسد.

تبصره 1: اگر تغيير استاد راهنما منجر به تغيير كلي عنوان نشود، تاريخ تصويب قبلي پايان نامه ملاك خواهد بود در غير اينصورت تغيير استاد راهنما بلامانع بوده ولي تاريخ تصويب قبلي ملاك نخواهد بود و دانشجو ملزم به انتخاب پايان نامه با عنوان جديد و تكرار مراحل نيست و تصويب آن طبق شرايط 4-3 خواهد بود.

تبصره 2: در مواردي كه اختلافي بين دانشجو و استاد راهنما باشد شوراي آموزشي / پژوهشي گروه مربوطه مرجع حل اختلاف بوده و راي خود را در اين مورد به شوراي پژوهشي دانشكده اعلام خواهد نمود.

تبصره 3: اگرتغيير استاد راهنما طبق تبصره 2 فوق، بدون رضايت استاد راهنما صورت گيرد و راي به نفع دانشجو صادر شود در صورتيكه سه ماه از تاريخ تصويب پايان نامه نگذشته باشد تاريخ تصويب قبلي ملاك خواهد بود.

2-5-3- حذف يكي از استادان راهنما - در موارديكه بيش از يك استاد راهنما موجود باشد با تأييد و توافق كليه استادان راهنما و با ذكر دلايل كافي و تأييد شوراي پژوهشي دانشكده فقط يك مرتبه ممكن مي باشد.

- تبصره: در مواردي كه اختلافي بين استادان راهنما باشد شوراي پژوهشي دانشكده مرجع حل اختلاف خواهد بود.

3-5-3- اضافه نمودن استاد راهنما به پايان نامه پس از تصويب آن تنها با رضايت دانشجو و تأييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير مي باشد.

4-5-3- در مواردي كه طول مدت غيبت تنها استاد راهنمـاي پايان نامه، بيش از دو پنجم ( 40% ) مدت زمان كل اجراي پايان نامه باشد اين غيبت به منزله حذف استـاد راهنما تلقي مي گردد و دانشجو مؤظف است با هماهنگي گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده نسبت به انتخاب استاد راهنماي جديد اقدام نمايد. .

تبصره: در موارديكه تعداد استاد راهنما بيش از يك نفر باشد و همه آنها بيش از دو پنجم مدت زمان كل اجراي پايان نامه غيبت داشته باشند اين غيبتها به منزله حذف همه استادان راهنما تلقي مي گردد.

5-5-3- هر استاد راهنما در زمان غيبت ( تا مدت مجاز ) موظف است در امور پايان نامه ها جانشيني از بين اعضاي هيات علمي همان گروه آموزشي انتخاب و به مدير گروه آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده منعكس نمايد.6-3- تغيير استاد مشاور:

حذف يا تعويض استاد مشاور بايد به پيشنهاد استاد راهنما با ذكر دلايل كافي و قانع كننده و به تأييد شوراي پژوهشي دانشكده برسـد. هر گونه تغييـر در استـاد( ان ) مشاور پايان نامه فقط يك مرتبه در طول پايان نامه امكان پذير است.

تبصره: در مواردي كه بين استاد راهنما و مشاور اختلافي وجود داشته باشد شوراي آموزشي/ پژوهشي گروه در غير اين صورت شوراي پژوهشي دانشكده مرجع حل اختلاف خواهد بود.4- دفاع از پايان نامه

1-4- دفاع پايان نامه براي تمام دانشجوياني كه واحد پاياننامه جزو برنامه آموزشي آنان مي باشد الزامي است.2-4- دانشجو پس از اتمام نگارش پايان نامه، وضعيت واحدهاي درسي خود را از اداره آموزش دانشكده استعلام مي نمايد.3-4- اداره آموزش بايستي نظر خود را در خصوص وضعيت تحصيلي دانشجو به استاد راهنما اعلام نمايد.

1-3-4- اتمام واحدهاي درسـي قبل از برگزاري دفاع براي تمام دانشجويان دوره هاي كارشناســي ارشد و PhD اجبــاري مي باشد.

2-3-4- دانشجويان دوره هاي دستياري پزشكي در سال آخرتحصيلي مي توانند درخصوص برگزاري دفاعيه اقدام نمايند.

3-3-4- دانشجويان دستياري دندانپزشكي بايستي دفاع از پايان نامه را در نيمه دوم سال آخر با رعايت ساير ضوابط انجام دهند.

4-3-4- دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي در آخرين نيمسال تحصيلي مي توانند از پايان نامه خود دفاع نمايند.4-4- استاد راهنما بايستي پيش نويس تايپ شده پايان نامه را تأييد و به معاونت پژوهشي دانشكده اعلام نمايند.5-4- تركيب هيأت داوران بر اساس مقطع و رشته تحصيلي به شرح بندهاي ذيل خواهد بود.

1-5-4- در مقاطع كارشناسي ارشد، دستياري ( غير از دندانپزشكي ) و دوره هاي دكتراي عمومي تركيب هيأت داوران به شرح ذيل است:

الف- استاد ( يا اساتيد ) راهنما

تبصره: در صورتي كه تعداد استاد راهنما دو نفر باشد يك نفر از آنها بعنوان رييس هيات داوران بصورت كتبي معرفي مي شود.

ب ـ استاد مشاور

ج ـ رييس اداره پايان نامه ها يا نماينده معاونت پژوهشي دانشكده ( بدون حق رأي بعنوان دبير جلسه )

د ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان رشته مربوطه به پيشنهاد استاد راهنما و انتخاب معاون پژوهشي دانشكده

2-5-4- تركيب هيات داوران در مقطع Ph.D به شرح ذيل است:

الف ـ استاد ( ان ) راهنما ( يكي از استادان راهنما با انتخاب خودشان بعنوان رييس هيات داوران )

ب ـ استاد (ان) مشاور

ج ـ چهار نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا مؤسسات تحقيقاتي با درجه حداقل استادياري و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره تحصيلات تكميلي به پيشنهاد مدير گروه مربوطه و انتخاب شوراي پژوهشي دانشكده

تبصره1: يك نفر از اعضاي هيأت داوران بايد حداقل داراي درجه دانشياري باشد.

تبصره2: دو نفر از اعضاي هيأت داوران بايد از دانشگاهها و مؤسسات ديگر انتخاب شوند.

تبصره3: يك نفر از اعضاي هيأت داوران (با حق راي) با حكم رسمي دانشكده به عنوان نماينده شوراي تحصيلات تكميلي يا معاونت پژوهشي دانشكده و بعنوان دبير در جلسه دفاعيه شركت مي كند.

3-5-4- در رشته هاي دستياري دندانپزشكي تركيب هيأت داوران به اين شرح است:

الف ـ استاد (ان) راهنما

تبصره: در صورتي كه تعداد استاد راهنما دو نفر باشد يك نفر بعنوان نماينده و رييس هيات داوران بصورت كتبي معرفي مي شود كه حضور ايشان در جلسه الزامي است.

ب ـ استاد مشاور (يا يك نفر به انتخاب استاد راهنما در صورتي كه پايان نامه استاد مشاور نداشته باشد)

ج ـ معاون آموزشي (يا نماينده ايشان)

د ـ معاون پژوهشي (يا نماينده ايشان)

هـ ـ سرپرست تحصيلات تخصصي دانشكده (يا نماينده ايشان)

و ـ مدير گروه آموزشي مربوطه (يا نماينده ايشان)

ز ـ مسؤول تحصيلات تخصصي گروه آموزشي مربوطه

تبصره: در صورت صلاحديـد سرپرست تحصيلات تخصصي دانشكـده و در صورت ارتباط با عنوان پايان نامه تخصصي، حداكثر دو نفر از اعضاي هيأت علمي ساير رشته هاي مرتبط دندانپزشكي و يا دانشكده هاي ديگر با درجه حداقل استادياري به تركيب هيات داوران اضافه خواهد شد.

6-4- معاونت پژوهشي دانشكده پس از بررسي هاي اوليه و با هماهنگي استاد راهنما، زمان و محل دفاعيه را مشخص مي نمايد.7-4- دعوتنامه داوران و يك جلد از پايان نامه صحافي نشده بايستي حداقل يك هفته و در خصوص دفاعيه هاي PhD حداقل دو هفته قبل از زمان دفاع توسط داوران دريافت شده باشد.نمونه فرم دريافت دعوتنامه توسط داوران در فصل ضميمه آمده است.8-4- براي مقاطع دوره دكتر اي عمومي، كارشناسي ارشد و دستياري بصورت علني اما مراحل دفاع و ارزيابي بصورت غير علني برگزار خواهد شد.9-4- برگزاري جلسه پيش دفاع بصورت علني ولي جلسه دفاع غير علني مي باشد.تبصره: پيشنهاد مي شود حداقل براي مقاطع كارشناسي ارشد و دستياري نيز جلسه پيش دفاع در گروه آموزشي برگزار شود.10-4- در مواردي كه استاد راهنماي پايان نامه بيش از يك نفر باشد ميانگين نمره آنها ( بعنوان يك داور ) منظور خواهد شد.11-4- در مواردي كه استاد مشاور پايان نامه بيش از يك نفر باشد ميانگين نمره آنها ( بعنوان يك داور ) منظور خواهد شد.12-4- زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع عمومي بايستي حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر با نصب آگهي در محلهاي لازم به اطلاع عموم علاقمندان برسد.13-4- در دوره هاي دكتراي عمومي، كارشناسي ارشد و دستياري پزشكي جلسه دفاع با حضور استاد راهنما، رييس اداره پايان نامه يا نماينده معاون پژوهشي دانشكده و حداقل يك نفر از داوران منتخب رسميت مي يابد.14-4- در مقطع PhD جلسه دفاع با رياست استاد راهنما، نماينده شوراي پژوهشي دانشكده و حضور حداقل سه تن از چهار داور منتخب رسميت مي يابد.15-4- جلسه دفاع پايان نامه هاي دستياري دندانپزشكي با حضور حداقل 5 نفر از هيأت داوران رسمي خواهد بود. حضور استاد راهنما در اين جلسه الزامي است.16-4- در مواقعي كه با توجه به غيبت موجه استاد راهنما، انجام دفاعيه با حضور ايشان ممكن نباشد هماهنگي برگزاري دفاعيه توسط جانشين ايشان صورت خواهد گرفت و جانشين استاد راهنما كليه وظايف وي را برعهده خواهد گرفت.17-4- دانشجويان دوره دكتراي تخصصي ( PhD ) هنگامي مجاز به دفاع از رساله تحقيقاتي خود مي باشند كه حداقل يك مقاله از كار تحقيقاتي خود را در يك مجله معتبر علمي پژوهشي داخلي يا خارجي به چاپ رسانده و يا گواهي پذيرش آن را اخذ نموده باشند.18-4- نمره پايان نامه طبق فرم ارزيابي ( كه نمونة آن در ضميمه آمده است‌ ) و از 20 محاسبه خواهد شد.

1-18-4- در صورت عدم ارايه گزارش پيشرفت كار و يا پيشرفت كار نامتناسب ( با توجه به زمان و محتوا ) و با توجه به سياستهاي معاونت پژوهشي هر دانشكده، تا ده درصد از ميانگين نمره نهايي هر پايان نامه قابل كسر است.

تبصره: ارايه مرتب گزارشات مزبور در مقطعPhD ، لازمة انجام پيش دفاع نيز مي باشد.

2-18-4- براي دانشجويان PhD به ارايه مقاله در كنگره و سمينارها و چاپ ( يا پذيرش ) مقاله در مجلات غير انگليسي نمره تعلق نمي گيرد و فقط چاپ ( يا پذيرش ) مقاله در مجلات انگليسي زبان، نمره اضافي اختصاص مي يابد. ( بند 12 فرم ارزيابي پايان نامه )

3-18-4- براي دانشجويان دكتراي عمومي كه شكل و چهارچوب مقاله خود را آماده نموده و آن را به منابع علمي ارسال نموده اند، گواهي دريافت مقاله از مرجع مربوطه جهت اخذ نمره مربوطه از بند 12 فرم ارزيابي پايان نامه كافي است و درصورتي كه بتوانند گواهي پذيرش چاپ مقاله را نيز اخذ نمايند حداكثر تا پنج نمره اضافي ( از صد نمره ) به نمره اين قسمت در فرم ارزيابي اضافه خواهد شد.

4-18-4- دانشجوياني كه پايان نامه خود را به زبان انگليسي تدوين مي نمايند مؤظفند آن را به زبان انگليسي ارايه و دفاع نمايند.

تبصره: برحسب كيفيت تدوين و ارايه پايان نامه به زبان انگليسي حداكثر تا پنج نمره ( علاوه بر صد نمره ) به دانشجو ( بغير از مقطع PhD) اختصاص مي يابد. ارزيابي اين قسمت نيز با هيأت داوران مي باشد.19-4- ملاك قبولي در مقاطع مختلف به شرح ذيل خواهد بود:

1-19-4- مقطع PhD:

سطوح قبولي شامل: عالي، بسيار خوب، خوب و قابل قبول مي باشد و در غير اينصورت، غير قابل قبول (مردود) محسوب مي شود ملاك تصميم گيري در خصوص رد يا قبول آن، راي موافق حداقل چهار تن از اعضاي هيأت داوران است در صورتيكه تعداد آراي موافق و مخالف براي تصميم گيري برابر باشد راي رئيس هيأت داوران نافذ است. براي درجه بندي مراتب قبولي، راي موافق حداقل سه تن از اعضا ضروري است و در صورت دادن نمره، ميانگين نمرات براي سطح بندي مدنظر قرار خواهد گرفت.

سطح بندي نمره در اين مقطع به شرح ذيل خواهد بود: ( دركارنامه نامبردگان نيز رتبه قيد مي گردد و در معدل كل تأثير ندارد )

از 19 تا 20: عالي

از 18 تا 99/18: بسيار خوب

از 5/16 تا 99/17: خوب

از 15 تا 49/16: قابل قبول

كمتر از 15: غير قابل قبول

2-19-4- كارشناسي ارشد:

نمره نهايي محاسبه و به شرح ذيل سطح بندي مي شود:

از 18 تا 20: عالي

از 16 تا 99/17: بسيار خوب

از 14 تا 99/15: خوب

از 12 تا 99/13: قابل قبول

كمتر از 12: غير قابل قبول

3-19-4- دستياري:

نمره نهايي پس از محاسبه به شرح ذيل سطح بندي مي شود:

19 تا 20: ممتاز

17 تا 99/18: بسيار خوب

15 تا 99/16: خوب

كمتر از 15: غير قابل قبول

4-19-4 ـ دكتراي عمومي:

نمره نهايي پايان نامه بصورت زير سطح بندي مي شود:

19 تا 20: عالي

17 تا 99/18: بسيار خوب

14 تا 99/16: خوب

كمتر از 14: غير قابل قبول20-4- درجه عالي به پايان نامه هايي اعطا ميگردد كه حداقل يك مقاله از آنها در مجلات معتبر چاپ، يا پذيرش چاپ آن اخذ شده باشد، به استثناي مقطع دكتراي عمومي كه در بند 20-4 شرح آن آمده است.21-4- در مقطع دكتراي عمومي پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي كسب نمايند كه يا شرايط بند 19-4 را داشته و يا تحقيقاتي باشند.22-4- در مقطع PhD، اگر هيأت داوران، پايان نامه را از جهاتي ناقص تشخيص دهد موارد نقص را در راي خود ذكر نموده و از دانشجو مي خواهد در مدتي كه از حداكثر مجاز دوران تحصيل وي تجاوز نكند پايان نامه خود را كامل و مجدداً از آن دفاع نمايد.23-4- در كليه مقاطع و رشته ها ( بجز مقطع PhD ) چنانچه هيأت داوران ايراداتي نسبت به پايان نامه داشته باشند يا اصلاحاتي را درخواست نمايند برحسب نواقص موجود و نظر هيأت داوران دانشجو موظف است نواقص را برطرف و به تأييد نماينده هيأت داوران برساند يا اينكه مجدداً از پايان نامه دفاع نمايد. مهلت زماني براي اين كار نيز با نظر هيأت داوران مشخص مي شود.24-4- اعتراض به نمره پايان نامه - ( بجز اعتراض به احتمال اشتباه در محاسبه ميانگين ) - و تغيير نمره پايان نامه مقدور نمي باشد.25-4- شوراي پژوهشي دانشكده ها مجازند دستورالعملهايي در جهت افزايش كيفيت پايان نامه ها وضع نمايند؛ مانند: تخصيص نمره به ارايه مقـاله از پـايـان نامه در مقاطع كارشناسي ارشد، دستياري و دكتراي عمومي.5- راهنماي نگارش و تنظيم پايان نامه1-5- دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تبريز موظفند طبق اين دستورالعمل پايان نامه خود را تنظيم نمايند.2-5- رنگ جلد پايان نامه با توجه به دانشكده مربوطه به صورت زير خواهد بود:

دانشكده پزشكي: زرشكي

دانشكده دندانپزشكي: قهوه اي

دانشكده داروسازي: سرمه اي

دانشكده بهداشت و تغذيه: طوسي

دانشكده پرستاري و مامايي: سبز

دانشكده پيراپزشكي: مشكي3-5- مشخصات روي جلد بصورت وسط چين و به ترتيب زير بايستي تنظيم گردد:

توجه: عبارات داخل پرانتز درج نمي شود و از معادل آن استفاده خواهد شد.

- ( آرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز به ابعاد حداكثر 25*25 ميلي متر )

- دانشگاه علوم پزشكي تبريز ( با فونت 16 )

- ( نام دانشكده )‍ ( با فونت 18 )

- پاياننامه جهت دريافت درجه (مقطع و رشته تحصيلي )

- ( عنوان )

- نگارش: ( نام و نام خانوادگي دانشجو )

- استاد يا استادان راهنما ( نام و نام خانوادگي استاد يا استادان راهنما، بدون ذكر القاب و عناوين اضافي به غير از « دكتر »)

- ( ماه ]به حروف[ و سال فارغ التحصيلي ]هجري شمسي[ )

نمونه اي از جلد يك پايان نامه در فصل ضميمه آورده شده است.4-5- مشخصات پشت جلد عين روي جلد ولي به زبان انگليسي خواهد بود.

نمونه اي از پشت جلد يك پايان نامه در فصل ضميمه آمده است.5-5- در شيرازه عنوان يا خلاصه عنوان ذكر مي گردد. بطوريكه حداقل 5 سانتيمتر از قسمت پايين شيرازه فاقد نوشتار باشد.6-5- جلد از نوع گالينكور (Hard bind ) و مشخصات روي جلد، پشت جلد و شيرازه بايستي زركوب نقره اي متاليك باشد.7-5- بخش ابتدايي پايان نامه شامل قسمتهاي زير خواهد بود:- صفحه سفيد بعد از جلد

- صفحه « به نام خدا »

- صفحه مشخصات (مشابه روي جلد ) + نام استاد(ان) مشاور(زير نام استاد راهنما ) + * محل اجرا ( زير نام استاد مشاور ) + شماره پايان نامه ( در پايين ترين سطر )

- صفحه گواهي اصالت ( نمونه در قسمت ضميمه )

- تأييد استادان راهنما و مشاور در پايان نامه هاي Ph.D

- صفحه تقديم در يك صفحه ( در صورت تمايل )

- صفحه تشكر در يك صفحه

- فهرست مقالات منتشر شده از پايان نامه

- فهرست اختصارات

- فهرست مندرجات و ضمايم

- فهرست جداول، اشكال و نمودارها ( مربوط به نتايج پژوهش )

تبصره: در پايان نامه هاي انگليسي كليه صفحات مذكور به زبان انگليسي خواهد بود.8-5- بخش اصلي ( متن ) شامل موارد ذيل مي باشد:- خلاصه فارسي

- مقدمه ( فصل اول )

- چهارچوب پژوهش* و مروري بر متون ( فصل دوم )

- روش كار و مواد ( فصل سوم )

- يافته ها ( فصل چهارم )

- بحث ( فصل پنجم )

- منابعتبصره: در پايان نامه هاي انگليسي قسمت متن ( بخش اصلي ) به زبان انگليسي خواهد بود.9-5- بخش انتهايي شامل موارد ذيل خواهد بود:- ضمايم ( در صورت نياز)

- كپي رضايتنامه ( در صورت وجود)

- تصوير مقاله چاپ شده يا ارايه شده در سمينارها و كنگره ها از پايان نامه يا گواهي پذيرش آن ( در صورت وجود)

- اصل صورتجلسه نهايي ارزيابي

نمونه صورتجلسه نهايي ارزيابي كه در آن نمره نهايي دانشجو قيد مي شود در فصل ضميمه آمده است.

- خلاصه انگليسي

- صفحه مشخصات به زبان انگليسي ( مشابه پشت جلد + نام استاد[ان] مشاور در زير نام استاد راهنما + * *محل اجرا ( زير نام استاد مشاور ) + شماره پايان نامه در پايين ترين سطر )

- صفحه سفيد قبل از جلد

تبصره 1: در پايان نامه هاي انگليسي، بجاي خلاصه انگليسي در اين بخش، خلاصه فارسي نوشته خواهد شد.

تبصره 2: در پايان نامه هاي انگليسي صورتجلسه نهايي ارزيابي و صفحه خلاصه و صفحه مشخصات اين بخش به زبان فارسي خواهد بود.10-5- كليات قسمتهاي مختلف پايان نامه1-10-5- خلاصه فارسي:

خلاصه بايستي شامل مقدمه، هدف، روش كار و مواد، يافته ها، نتيجه گيري بوده و واژگان كليدي در انتهاي آن آورده شود. ذكر عنوان، نويسندگان و ورود منابع در قسمت خلاصه ضرورتي ندارد. حجم خلاصه فارسي بايستي حداقل يك صفحه كامل و حداكثر در دو صفحه تنظيم شود. خلاصه بايستي موضوع و هدف اصلي را منعكس كند و تأكيد روي يافته هاي مهم يا جديد، اهداف و نتيجه گيري نهايي باشند. خلاصه بايد در حدود 300-250 كلمه تنظيم شود.

كلمات كليدي بصورت سطر جداگانه اي درج مي شود و بهتر است تعداد آن از 5 كلمه تجاوز نكند. كلمات كليدي فارسي معادل كلمات كليدي انگليسي خواهند بود كه از جلد اول Index Medicus استخراج شده اند. در خلاصه فارسي و كلمات كليدي تا حد امكان از درج كلمات انگليسي خودداري شود مگر در مواردي كه معادل فارسي نداشته باشد.2-10-5- مقدمه:

مقدمه، فصل اول پايان نامه را تشكيل مي دهد و بايستي اجزاي ذيل را در برگيرد:

- مقدمه، اهميت موضوع و انگيزه تحقيق: زمينه هاي نظري تحقيق، كه در آن بطور كلي مسائل و مطالب پايه اي مربوط با موضوع تحقيق و همچنين اهميت موضوع آورده مي شود و بايستي در يك الي دو صفحه تنظيم شود.

- اهداف پژوهش ( اهداف كلي و اهداف اختصاصي )

- فرضيات يا سؤالات پژوهش

- تعريف واژه ها ( در صورت لزوم )

3-10-5- چهارچوب پژوهش*و مروري بر متون و ادبيات علمي:در اين فصل، ضمن اشاره به چهار چوب پژوهش، كارهاي انجام يافته در خصوص موضوع مورد تحقيق آورده مي شود.

4-10-5- مجمو ع حجم فصل اول ( مقدمه ) و فصل دوم ( مروري بر متون ) نبايستي در پايان نامه هايPhD بيش از30 درصد حجم متن اصلي پايان نامه و در ساير مقاطع بيش از 25 درصد متن اصلي پايان نامه باشد. حداقل مجموع حجم فصل اول و دوم نبايستي كمتر از 20 درصد متن اصلي پايان نامه باشد.

تبصره: نحوه محاسبه نسبت مذكور بصورت ذيل خواهد بود:

مجموع تعداد صفحات فصل اول و دوم

100×

تعداد كل صفحات پايان نامه ( متن اصلي)5-10-5- روش كار و مواد:

در اين قسمت تكنيك هاي بكار گرفته شده براي انجام تحقيق و همچنين مواد مصرف شده و روشهاي آماري بكار رفته، بطور كاملاً واضح و دقيق توضيح داده مي شود و بر حسب نوع موضوع مي تواند شامل موارد زير باشد:

نوع مطالعه، جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه و نحوه تعيين آن، معيارهاي ورود به مطالعه و خروج از آن، ابزارها و روشهاي جمع آوري اطلاعات، مواد و دستگاهها با ذكر مشخصات آن، اعتبار و پايايي روش، روشهاي آماري و ملاحظات اخلاقي.

تبصره: از ذكر جزئيات آن دسته از تكنيكها، دستگاهها، اشكال مربوطه و مواد مشابه كه در راستاي اهداف پايان نامه نبوده و مطالعه آنها از منابع مربوطه مناسب تر به نظر مي رسد خودداري شود و به ذكر رفرانس بسنده گردد.6-10-5- يافته ها:

در اين قسمت كليه نتايج بدست آمده از بررسي توضيح داده مي شود و براي ارايه بهتر آنها مي توان از تصاوير، جداول و آناليزهاي آماري كمك گرفت. بايستي دقت شود كه در جداول و نمودارها نكته مبهمي براي خواننده وجود نداشته باشد بطوريكه مراجعه به متن مورد نياز نباشد. زيرنويس و عنوان حتماً قيد گردد بدين صورت كه عنوان جداول در بالاي آن و زيرنويس در پايين جدول ارايه شود و در مورد تصاوير و نمودارها عنوان در پايين آورده شود.

بايستي سعي شود فقط مطالبي را به شكل جدول و نمودار ارايه نمود كه به فهم بيشتر آن كمك نمايد و در راستا و متناسب با اهداف پايان نامه باشد. از ارايه يك نتيجه به دو صورت نمودار و جدول خودداري گردد.

توضيحات و نوشتار نمودارها، اشكال و جداول بايستي به زبان اصلي پايان نامه باشد.

تبصره: استفاده از اعداد انگليسي در نمودارهاي فارسي بلامانع است.

7-10-5- بحث:

1-7-10-5- اين فصل شامل قسمتهاي ذيل مي باشد:

- تفسير يافته ها و مقايسه آن با نتايج ساير مطالعات

- نتيجه گيري

- پيشنهادات

2-7-10-5- حداقل حجم اين فصل بايستي معادل 10 درصد حجم متن اصلي پايان نامه باشد.

3-7-10-5- در قسمت تفسير، بايستي با استفاده از ساير منابع ( كتب، نشريات و … ) يافته هاي تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. از منابع جديد و در صورت موجود بودن از منابع متنوع و متعدد بايستي استفاده شود. از كلي گويي و استفاده از مطالبي كه در راستاي اهداف تحقيق دانشجو نباشد بايستي خودداري شود. در تجزيه و تحليل مذكور به سه نكته زير توجه گردد:

الف ـ اگر مغايرتي ]يا همسويي[ بين يافته هاي بررسي با يافته هاي پژوهندگان قبلي وجود دارد ضمن تفسير دستاوردها با دلايل علمي و منطقي علت آن توضيح داده شود.

ب ـ توضيحات و تفسيرها بايد به وضوح و با استدلال علمي مشخص نمايد كه اين يافته ها چه نكات مبهم و تاريكـي را روشن ساخته اند و يا رهگشاي كدام مسيرهاي تحقيقاتي براي بررسي بيشتر موضوع گرديده اند.

ج ـ از تكرار نتايج با جزئيات در فصل بحث خودداري شود.

4-7-10-5- نتيجه گيري:

در اين بخش كاربرد نتايج بدست آمده از تحقيق بطور وضوح بيان مي شود كه حجم اين قسمت، نبايستي بيشتر از يك صفحه باشد.

5-7-10-5- پيشنهادات:

محدوديتهاي پژوهش ( در صورت وجود ) و سپس با توجه به نتايج بدست آمده توصيه هايي در جهت حل مشكلات باقيمانده آورده مي شود و راه حل هايي پيشنهاد مي گردد. از ذكر توصيه هاي غير علمي يا پيشنهاداتي كه خارج از چهارچوب يافته هاي پژوهش باشند خودداري شود.

8-10-5- منابع:

1-8-10-5- تمام منابعي كه به نحوي در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند بايستي در اين فصل بصورت فهرست وار درج گردد رفرانسهاي درج شده بايد مستقيماً مورد استفاده قرار گرفته باشند و از ذكر منابعي كه در داخل منابع ديگر است ( منبع در منبع ) اجتناب شود.

2-8-10-5- نحوه رفرانس نويسي بايستي با استفاده از يكي از دو سيستم متداول ذيل باشد:

الف - ونكوور ( شماره گذاري )

ب – هاروارد (نام و سال )

تبصره: در هر پايان نامه بايستي فقط از يك سيستم استفاده شود. استفاده از سبك ونكوور براي يكنواختي و هماهنگي پايان نامه ها توصيه مي شود.

1-2-8-10-5- سيستم ونكوور

منابع به ترتيب ظهور در متن شماره گذاري شده و در قسمت فهرست به ترتيــب شماره فهرســـت بنــدي مي گردند.

2-2-8-10-5- سيستم هاروارد

منابع به ترتيب الفبايي ( نام خانوادگي نويسنده اول ) فهرست مي شوند. نحوه درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است:

الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد.

In a recent study of reaction time (Rogres, 1994)

ب ـ اگر به نام نويسنده در متن اشاره مي شود سال انتشار داخل پرانتز درج مي گردد:

Peplau ( 1985) defines loneliness as a difference between desired and achieved social relationship.

ج ـ اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز مي آيد:

Loneliness is inversely related to communication competence ( Reinkng & Bell, 1991).

د ـ اگر مقاله كمتر از 6 نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول به همراه سال انتشار و داخل پرانتز آورده مي شود:

The misbehaviours of teachers have been investigated ( Kearney, Plax, Hays & Ivey, 1991).

Misbehaviours were found to three factors: incompetence, offensiveness, and indolence (Kearney et al., 1991).

هـ ـ اگر كاري شـش ( يا بيـش از آن ) نويسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آنet al" " به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود:

Communication apprehension has many correlates (McCoskey et al., 1981).

و ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود ليست شماره صفحه ( صفحات ) پس از سال انتشار مي آيد:

“ A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” (Reinking & Bell, 1991, p.368).

ز‌ ـ اگر منبع الكترونيك بوده و شماره صفحه ندارد در صورت دسترسي شماره پاراگراف آورده مي شود:

As Myers (2000, Para . 5) aptly phrases it ,”positive emotions are boty an – better to live fulfilled,with joy [and other positive emotions ] – and a means to a more caring and healthy society”.

ح - اگر تمام يك وب سايت به عنوان منبع اشاره شود ( و نه قسمتي از آن سايت )، به وب سايت مربوطه در متن اشاره مي شود و نيازي به قرارگيري در فهرست منابع ندارد :

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating American speeches.

ط ـ مكاتبات شخصي، سخنراني ها، نامه ها، خاطرات، مكالمات، نامه هاي الكترونيك ( e-mail) و غيره كه اين موارد نبايد در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي شود كه شامل نام، نوع مكاتبه و تاريخ خواهد بود:

R. Pugliese ( Personal communication, March 23, 1990 ) also verified this.

3-8-10-5- نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه

الف ـ ترتيب نوشتن مرجع كتب خارجي:

نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd ed. London,85-111.

در مطالبي كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند:

نام خانوادگي نويسنده فصل ـ فاصله ـ نام كوچك نويسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ كلمه In" " ـ دو نقطه ـ نام خانوادگي مؤلف كتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك مؤلف كتاب ـ دو نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading Microorganisms. In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease, Saunders, Philadelphia,468-72.

اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها كاما آورده مي شود.ب ـ ترتيب نوشتن مرجع مقالات خارجي:

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطهGoate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989). Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7.اگر تعداد نويسنده 6 نفر ( يا بيشتر ) باشد براي بقيه"et al" ذكر مي شود.

بين نام نويسندگان كاما آورده مي شود.

در مورد مقالاتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولي به چاپ نرسيده است در صورت مشخص بودن شماره مجله ميتوانيم آن را نوشته و در پايان ( بدون ذكر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت”In press” را بياوريم.ج ـ ترتيب نوشتن مراجع كتب فارسي:

نام خانوادگي نويسنده(كتاب)- كاما- حرف اول نام كوچك نويسنده- دو نقطه- عنوان كتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- كاما- محل نشر – كاما- شماره صفحات(صص:براي چند صفحه) و (ص: براي يك صفحه) – كاما- سال انتشار- نقطه

مثال كتابهاي فارسي:

قاروني، م؛ خوشزبان، ج؛ محمدي اردهالي، ز: بيماري ايسكميك قلب. مركز نشر دانشگاهي، تهران، 1365.

اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها « ؛ » ( نقطه ويرگول ) آورده مي شود.

اگر منبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت لازم است اسامي تمامي آنها قيد شود.

اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام كتاب بيان شود.

مثال: بست، جان دبيلو: روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري. ترجمه حسن پاشا شريفي؛ نرگس طالقاني. انتشارات رشد، تهران، 77-23، 1373.د- ترتيب نوشتن مراجع مقالات فارسي:

نام خانوادگي نويسنده ( مقاله ) ـ كاما ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ دو نقطه ـ عنوان مقاله(داخل گيومه) ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه - سال مجله ـ كاما ـ شماره تسلسل مجله ـ كاما ـ شماره صفحه ـ كاما ـ سال انتشار ـ نقطه

مثال مقالات فارسي:

پوراحمد، ج؛ مهرزاد، ج: « مقايسه فارماكوكينيك اشكال داروئي جامد و مايع ليتيوم ». نبض: سال چهارم، شماره پنجم، 32-35، 1373.

در مورد مقالاتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده ولي هنوز به چاپ نرسيده است در صورت مشخص بودن شماره مجله مي توانيم رفرانس مربوطه را بياوريم كه در اين حالت شماره صفحات قيد نمي شود ولي در آخر عبارت « در حال چاپ » در انتهاي رفرانس درج مي شود.ه ـ نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها ( قسمتي از وب سايت ):

به دو مثال زير توجه كنيد:

Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].

Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley. edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me. titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htmدر صورتي كه كل وب سايت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد.و ـ نحوه نوشتن پايان نامه ها به عنوان مرجع

اگر پايان نامه به زبان انگليسي باشد:

نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ايتاليك ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه

Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD Dissertation, University of Chicago.اگر پايان نامه به زبان فارسي باشد:

نام خانوادگي نويسنده ـ كاما ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ دو نقطه ـ عنوان تز (داخل گيومه)ـ كاما ـ مقطع پايان نامه ـ كاما ـ دانشگاه مربوطه ـ كاما ـ شماره صفحه - كاما - سال انتشار ـ نقطه

حسين زاده، ج: « مقايسه روشهاي تشخيصي اليزا و راديو امينواسي در تشخيص آزمايشگاهي تب مالت»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 25-14، 1378.ز ـ نحوه نوشتن مرجع مقالات ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اند:

در كنگره هاي انگليسي:

نام خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايه كنـنده ـ نقطه ـ سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «In » ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره ( با حروف ايتاليك) ـ كاما ـ ماه و روزهاي برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاري ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطهFarhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press.در كنگره هاي فارسي:

نام خانـوادگي ارايه كـننده ـ ويرگول ـ حرف اول نام كوچـك ارايه كننده ـ دونقطه ـ عنوان مقاله ـ كاما ـ كلمه « در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره (داخل گيومه) ـ ويرگول ـ زمان برگزاري ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ محل برگزاري ـ كاما - صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ـ كاما ـ نام انتشارات ـ نقطه

سعيدي، ع: نقش خدمات مديريتي در پيشرفت فرهنگي، در: « سمينار بررسي تحليلي عوامل مؤثر در پيشرفتهاي فرهنگي» ، (11-15 ارديبهشت 1378)، شيراز، صص25-27، انتشارات دانشگاه شيراز.

4-8-10-5- در صورتي كه در پايان نامه اي هم از منابع فارسي و هم انگليسي استفاده شده باشد براي فهرست نويسي منابع :

الف) اگر سيستم ونكوور مورد استفاده قرار گيرد منابع به ترتيب ظهور در متن فهرست خواهند شد و اختلاط منابع فارسي و انگليسي ايرادي ندارد.

ب) اگر سيستم هاروارد (الفبايي ) بكار رود در پايان نامه هاي انگليسي اول منابع انگليسي ( به ترتيب الفبايي ) و سپس منابع فارسي ( به ترتيب الفبايي ) فهرست ميشوند؛ در پايان نامه هاي فارسي ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي آورده مي شوند.11-5- اصول تايپ رايانه اي

1-11-5- پايان نامه روي كاغذ استاندارد A4 با كيفيت قابل قبول، بصورت تكرويه و حدالامكان بدون غلط انشايي و املايي در نرم افزار Microsoft word تايپ شده و رعايت آراستگي ظاهر آن لازم است.

2-11-5- فاصله بين سطور 5/1( Line spacing = 1.5 Lines ) و هر سطر به طول 14 سانتيمتر تايپ شود. حاشيه سمت راست 4 سانتيمتر، سمت چپ 3 سانتيمتر، بالا 4 سانتيمتر و پايين 3 سانتيمتر در نظر گرفته شود. رعايت موارد فوق در مورد جداول و غيره نيز بايد رعايت گردد.

تبصره: در پايان نامه هاي انگليسي حاشيه سمت چپ 4 سانتيمتر و سمت راست 3 سانتيمتر خواهد بود.

3-11-5- براي نوشتن متن فارسي از قلمهاي لوتوس يا نازنين با اندازه 14 و براي متن انگليسي از قلم Times New Roman با اندازه 12 استفاده شود.

تبصره: استفاده از ساير قلمها و تا اندازه 18 فقط در نوشتن عناوين مجاز مي باشد.

4-11-5- مشخصات فواصل، عناوين، زيرنويس و … هماهنگ، يكنواخت و يكسان باشد.

5-11-5- عناوين هر فصل در صفحه هاي جداگانه ( بدون درج شماره صفحه ) آورده شوند.

6-11-5- نگـارش سـرصفحـه ( Header ) اختياري است و در صورت درج بايستـي حدود 2-5/1 سانتيمتر از لبه فوقاني كاغذ فاصله داشته باشد.

7-11-5- پايان نامه بايستي حداقل در40 و حداكثر در 300 صفحه تنظيم شود.

8-11-5- شماره گذاري

1-8-11-5- شماره گذاري صفحات:

- شماره گذاري با اعداد از صفحه خلاصه آغاز و تا انتهاي رفرانسها ادامه مي يابد. محل قرارگيري اعداد صفحه بندي در چپ و بالاي صفحه و با فاصله 2 –5/1سانتيمتر از لبه فوقاني كاغذ مي باشد.

تبصره: در پايان نامه هاي انگليسي شماره صفحات در راست و بالاي صفحه خواهد بود.

2-8-11-5- شماره گذاري موضوعات:

- در صورت تقسيم هر فصل به بخشهاي مختلف نحوه شماره گذاري ( در پايان نامه هاي فارسي و انگليسي ) به اين ترتيب خواهد بود كه عدد سمت چپ بيانگر شماره فصل و در سمت راست آن شماره زير بخش مربوطه مي باشد و اعداد مذكور با خط تيره از هم جدا مي شوند. مثلاً 5-1-4 يعني زير بخش پنجم از بخش اول فصل چهارم.

3-8-11-5- شماره گذاري اشكال، جداول، نمودارها:

در صورتيكه از شكل يا جدول يا نمودار فقط در يك فصل آورده مي شود نگارنده مي تواند فقط با ذكر شماره ( به ترتيب ) آنها را نامگذاري كند مثلاً نمودار شماره 1، نمودار شماره 2، جدول شماره 1 و … اما در صورتي كه در بيش از يك فصل استفاده از آنها لازم باشد شماره گذاري با آوردن شماره فصل، مشابه بند 2-7-11-5 اعمال شود مثلاً نمودار 2-4 يعني شماره 2 از فصل 4.

4-8-11-5- شماره گذاري صفحات فهرست ها، ضمايم و خلاصه انگليسي بصورت جداگانه و با حروف ابجد يا رومي خواهد بود.

تبصره1: ساير صفحات ابتدايي و انتهايي شماره گذاري نمي شوند.

5-8-11-5- شماره گذاري در صفحات اصلي بايد به زبان متن اصلي باشد.12-5- تعداد نسخه هاي پايان نامه

1-12-5-تعداد دقيق نسخ چاپي پايان نامه با توجه به سياستهاي هر دانشكده و مقطع تحصيلي مشخص مي شود. حداقل نسخه هاي چاپي لازم به شرح ذيل مي باشد:

- يك نسخه براي معاونت پژوهشي دانشكده مربوطه به همراه CD متن پايان نامه

- يك نسخه براي كتابخانه دانشكده مربوطه

- يك نسخه براي هر استاد راهنما و مشاور

- يك نسخه براي دانشجو

2-12-5- دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي و دستياري دندانپزشكي يك نسخه(چاپي) ديگر جهت ارسال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به معاونت پژوهشي دانشكده بايستي تحويل نمايند.

3-12-5- دانشجوياني كه محل اجراي پايان نامه آنها يكي از مراكز تحقيقاتي باشد بايستي يك نسخه چاپي ديگر به مركز مربوطه تحويل دهند.

4-12-5- دانشجو موظف است قبل ازصحافي ازتعداد دقيق نسخ لازم اطلاع حاصل كند.

5-12-5-تمام نسخه ها بايستي از هر جهت يكسان باشند.

علمی

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید