» ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿلسوف ﺷﯿﺮازی ( طنز )

مهرگان
 
 
 

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﯿلسوف ﺷﯿﺮازی ( طنز )

24 آذر 1392

* * ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ وﻗﺖ ﺗﻮ رو ﺗﻠﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ، اﮔﻪ ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻤﻮ!
* * دﻧﺒﺎل ﭘﻮل دوﯾﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﻧﺮﺳﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪت ﻣﯿﺎد اﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﯽ ﺑﻘﯿﻪ از ﺗﻮ!!
* * ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺗﻮ دل اوﻧﻮ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﯾﺎ اون دل ﺗﻮرو ﯾﺎ دﻧﯿﺎ دل ﻫﺮدوﺗﻮﻧﻮ!!
* * ازدواج ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ زوده ﺑﻌﺪ از 30 ﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺮ!
* * ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺧﻮب از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ از آب در ﻣﯿﺎد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻦ!!
* * ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ رﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺑﺪ ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪ از ﻫﻤﻮن اول ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎ ﺧﻮش ﻣﯿﮕﺬره ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮری!!
* * رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮن ﮐﻪﻧﻤﯿﺨﻮان دﻧﺒﺎﻟﺸﻮن ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ازﺷﻮن ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮای دﻧﺒﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﻦ!
* * دﻧﺒﺎل ﺷﻬﺮت رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺸﺪی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﻘﯿﻪ رو ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﺪی ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ!
* * اﻧﻘﻼب ﮐﺮدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮری و دﺷﻤﻦ اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺸﯽ و دوﺳﺖ اﻋﺪاﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!
* * اﯾﻤﯿﻞﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﺘﻮ ﻧخونده پاکش می کنن که می فهمی و ﺣﺮص ﻣﯿﺨﻮری!

---

<
25 آذر 1392 23:34

رضا

  • گروه کاربری: میهمان
  • تاریخ عوضیت: --
  • وضعيت:
 
درود

خسته نباشی پسرعمه امیدوارم که شاد و سلامت باشی و در کنار خانواده سلامت باشی. ماکه معتاد سایت شما شدیم و هر روز چند بار باید سر بزنیم تا خبرها و نظرات شما رو تو سایت ببینیم .
خانواده سلام میروسنند موفق باشید

بدرود

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید