» موتور چگونه کار میکند؟

مهرگان
 
 
 

موتور چگونه کار میکند؟

20 آذر 1393

موتور خودرو

1. موتور چگونه کار میکند؟ (متن ترجمه شده از MNG)

یک موتور انرژی حرارتی را به کار مکانیکی تبدیل میکند و به آن موتورحرارتی گویند ، و موتور خودرو یک نوع موتور حرارتی می باشد. مشتق شده از گرمای حاصل از سوزاندن، یااحتراق، ازسوخت و تبدیل این گرما به کار مفید برای رانندگی خودرو. سوخت مورد استفاده در اکثر موتورهای خودرو بنزین است ، که یکی از محصولات فراوان به دست آمده از نفت خام موجود درزمین است.

بنزین زمانی که با مقدار مناسب ازهوا مخلوط شود، وقتی می سوزد که شعله یاجرقه ای با آن برخورد داشته باشد.

درموتور خودرو، هوا با ذرات بنزین مخلوط میشود و در یک فضای بسته و فشرده قرار میگیرد و سپس مشتعل میشود و آن را می سوزاند. درسوختن گرم آن هوا که گسترش می یابد و این نیرو گسترش میابد و سپس آن را به یک حرکت چرخشی تبدیل میکند و باعث هدایت چرخ ماشین میشود.

در ابتدا برای اینکه بتوانیم از این انرژی استفاده کنیم ، ما باید سوزش یا فرآیند احتراق و نیروی انبساط را کنترل کنیم.
در مرحله اول،ما نیاز داریم به یک لوله و یا سیلندر، با انتهای بسته، که در آن بتوانیم مخلوط بنزین و هوارا فشرده کرده و سوزاند. سپس ما به یک پیستون نیاز داریم که می تواند آزادانه در داخل سیلندر حرکت کند. که به سمت خارج با نیروی انفجار حرکت کند.

برای تبدیل حرکت ظاهری پیستون به یک حکرت جنبش چرخشی ما باید آن را با یک میله اتصال به یک میل لنگ متصل سازیم. ما به یک قطعه برای ورود مخلوط به سیلندر نیاز داریم و یکی دیگر که اجازه دهد از گازهای آن استفاده کرد. برای کنترل ورود مخلوط و هروج گاز نیاز به سوپاپ ها داریم ، و این ورودی و خروجی ها سوپاپ نام دارد.

در نهایت ما به مقداری استفاده از اشتعال مخلوط در بالای سیلندر نیاز داریم ، این بخش به نام محفظه احتراق نامیده میشود ، و برای این از شمع جرقه زن استفاده می کنیم.

با زمان بندنی باز شدن و بسته شدن سوپاپ ها و زمان بندی رسیدن جرقه ما میتوانیم کل وقایع را کنترل کنیم و پیستون را برای دفعات زیادی بالا و پایین کنیم.


سیلندر

موتورهای خودرو ممکن است چهار ، شش ، یا هشت سیلندر باشند. نگاه کنید به شکل 18. این سیلندرها معمولأ در یک سیلندر دیگر و در بالای موتور نصب می شوند.

در زیر بلوک سیلندر محل اتصال میل لنگ ، که شامل دوشفت ، میل لنگ و میل بادامک است همان طور که خواندید، میل لنگ توسط جنبش بیرونی از پیستون در سیلندر می چرخد. این حرکتهای دوار از میل لنگ قدرت را انتقال میدهد و توسط موتو ر از طریق گیر بکس به چرخ و مجموعه خودرو در حال حرکت منتقل میکند.

زمانی که میل لنگ می چرخد نیز باعث چرخش میل بادامک می شود ، که در محل اتصال میل لنگ کنار آن نهفته است ، زمانی که میل بادامک میچرخد میله کنار هر سیلندر را هم حرکت میدهد تا سوپاپ های بلای هر سلندر باز و بسته شود.

دو دریچه برای هر سیلندر وجود دارد. دریچه ی ورودی اجازه میدهد هوا و بنزین زمانی که آن باز میشود به داخل محفظه احتراق ازسیلندر برود.زمانی که سوپاپ خروجی باز میشود گازهای شکل گرفته بعد از احتراق در محفظه مجاز خارج می شود. این گازها ( مونوکسید کربن ) به دور از ماشین را از طریق یکلوله اگزوز خارج می شوند.

اجازه دهید ما اعمال سیلندر با جزئیات بیشتر بررسی کنیم. نگاه کنید به شکل 19.

در (1) پیستون نزدیک بالا است.

سیلندر با دریچه ورودی باز و دریچه اگزوز بسته است. اگرمیل لنگ بیچرخد، یا با دست یا با استارت موتور ،پیستون است که توسط شاتون کشیده شده است. ویک شارژاز مخلوط بنزین هوا به داخل فشار می آورد. هنگامی که پیستون می رسد و ضربه میزند به پایین دریچه ورودی بر اثر فعالیت جنبشی بسته میشود . این ضربه،ضربه القایی نامیده میشود.

در ( 2 ) هر دو سوپاپ بسته می شوند و میل لنگ نیروهای پیستون را به بالا برای فشرده سازی می برد. پس این ضربه فشرده سازی نامیده می شود. در پایان مرحله تراکم یک جرقه از شمع جرقه زن باعث می شود که مخلوط را منفجر کند.

در ( 3 ) ما می بینیم که حرارت احتراق موجب شده تا افزایش در محفظه احتراق فشار افزایش یابد و این پپیستون را به پایین مجبور کرد برود. از طریق شاتون پیستون باعث می شود که میل لنگ به چرخش ادامه دهد. این ضربه است به انبساط یاقدرت ضربه نامیده می شود، وما در حال حاضرمی توانیم بگوییم کهموتورخارجشده است. در پایاناین ضربه، به عنوانمیل لنگمی چرخد، باعث میشود میل بادامکدر کنارآنبه چرخش ادامه دهد ، یکی از میله های سربی میل بادامک را به بالا فشار میدهد، که باعث می شود دریچه اگزوز باز شود تا گازهای خروجی از اگزوز رها شوند.

در ( 4 ) ما چهارمی و آخرین ضربه را میبینیم . سکته مغزی اگزوز. سوپاپ اگزوز توسط میل بادامک ، میل لنگ ، فشار ضربه ، باز میشود. و حالا دوباره توسط مخلوط بزنین و هوا شارژ می شود. در خلاصه القاء فشرده سازی ، انبساط و انفجار ، اگزوز است. برای همین موتور چهار زمانه نامیده میشود.

حالا فرض میکنیم در خودرو چهار سیلندر وجود دارد ، به ترتیب سیلند ر 1 و 2 و 3 و 4 . پس به ترتیب سیلندر 1 در مرحله اول سیلندر 2 در مرحله دوم و سیلندر 3 در مرحله سوم و سیلندر 4 در مرحله چهارم می باشد. که مجموع این نیروها به میله متصل شده به آنها که به چرخ دنده ها درگیر شده باعث میشود که خودور حرکت کند.

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید