» » قوانین وکالت ( قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران )

مهرگان
 
 
 

قوانین وکالت ( قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران )

10 تیر 1391


احکام وکالت در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل سيزدهم قانون مدنی - در وكالت

مبحث اول - در كليات

ماده656- وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.
ماده657- تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است .
ماده658- وكالت ايجابا" و قبولا" بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.
ماده569- وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .
ماده660- وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي .
ماده661- در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.
ماده662- وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .
ماده663- وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده664- وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه خواهد بود.
ماده665- وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.

مبحث دوم - در تعهدات وكيل


ماده666- هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا" وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.
ماده667- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.
ماده668- وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند.
ماده669- هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا" وكالت داشته باشد در اينصورت هر كدام مي تواند بتنهايي آن امر را بجا آورد.
ماده670- در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده671- وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بعدم وكالت باشد.
ماده672- وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد .
ماده683- اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم - در تعهدات موكل

ماده674- موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد.
در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا" يا ضمنا" اجازه كند.
ماده675- موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده676- حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است .
ماده677- اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد .

مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وكالت

ماده678- وكالت به طريق ذيل مرتفع مي شود:
1- به عزل موكل .
2- به استعفاي موكل .
3- به موت يا به جنون وكيل يا موكل .
ماده679- موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده680- تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است .
ماده681- بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده682- محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده683- هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود.

آنچه از حقوق باید بدانید

<
22 دی 1392 21:11

1helia

 • گروه کاربری: عضو سایت
 • تاریخ عوضیت: 22.10.1392
 • وضعيت: آفلاين
 
عاليست.بسيار ممنون

<
18 دی 1394 21:10

کامبیز درویشی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
بفرمایید ایا وکالتی در زمان سلامتی به شخصی داده میشود مثلا برای فروش ملک و ملک بوسیله موکل فروخته میشود (زن شوهر خود را موکل کرده) و شوهر خود پس از چند مرحله اجاره نشینی اقدام به خرید ملک دیگری بنام خود میکند البته با رضایت همسر .و چون زن پس از گذشت چند سال تدریجا به مریضی مبتلا شد که پس از چهار سال دیگر توانایی اظهار نظر ندارد حال خواهران ایشان ادعا میکنند که شوهر حق بنام کردن را نداشته و باید ملک فروخته و مبلغ به خواهران داده شود. ایا چنین مطلبی درست است ?
ضمنا شوهر ایشان پس از این که متوجه شد همسر توانایی انجام امور مالی خود را ندارد تقاضای محجوریت و قیومیت از دادگاه حسبی را داده که در حال انجام است .ایا این حکم میتواند مشکل قبلی و فعلی را حل کند?

<
1 شهریور 1395 23:22

آرش

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
خوب وقابل استفاده است

<
6 آذر 1395 14:13

محمد جواد نجفی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
بامحدودیتهایی که اخیرا ازطرف برخی ارگانها (مانند ادارات ثبت)بعمل آمده بنظرمیرسدمنظور ازوکیل،فقط وفقط وکیل دادگستری است ولاغیر.زیراادارت ثبت برای ساده ترین کارها(حتی درحد تحویل با گرفتن یک نامه ویا امضائ یک متن ساده)وکالت به وکیل دادگستری راالزامی کرده اند. که مسلما خلاف مبحث وکالت درقانون مدنی است.

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید