» » قوانین ارث بر گرفته قانون مدنی جمهوری اسلامی

مهرگان
 
 
 

قوانین ارث بر گرفته قانون مدنی جمهوری اسلامی

10 تیر 1391

قوانین ارث بر گرفته قانون مدنی جمهوری اسلامی

 


قسمت چهارم - در وصايا و ارث

باب اول - در وصايا

فصل اول - در كليات

ماده825- وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي .
ماده826- وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا" تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده مي شود.
ماده827- تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي .
ماده828- هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نيست .
ماده829- قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از و صيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.
ماده830- نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي و نيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .
ماده831- اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده832- موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.
ماده833- ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است .
اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده834- در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.

فصل دوم - در موصي


ماده835- موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائز التصرف باشد.
ماده836- هر گاه كسي به قصد خود كشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا" منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده837- اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست .
ماده848- موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.
ماده839- اگر موصي ثانيا" وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است .

فصل سوم - در موصي به


ماده840- وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است .
ماده841- موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است .

فصل سوم - در موصي به

ماده842- ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده843- وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده844- هر گاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثلث كند.
ماده845- ميزان ثلث به اعتبار دارائي موصي در حين وفات معين مي شود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.
ماده846- هرگاه موصي به منافع ملكي باشد دائما" يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج ميشود:
بدوا" عين ملك با منافع آن تقويم ميشود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي شود.
اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده و بدين جهه عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.
ماده847- اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده848- اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصي له با ورثه در همان مقدار از تركه كه مشاعا" شريك خواهد بود.
ماده849- اگر موصي زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.

فصل چهارم - در موصي له

ماده850- موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است .
ماده851- وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.
ماده852- اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به ورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
ماده853- اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم مي شود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم - در وصي

ماده854- موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد - در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعا" عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك .
ماده855- موصي ميتواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كند به اين طريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.
ماده856- صغير را مي توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد. در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير .
ماده857- موصي مي تواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.
ماده858- وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي باشد حكم امين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تعدي يا تفريط .
ماده859- وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن و منعزل است .
ماده860- غير از پدر و جد پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند.

باب دوم - در ارث

فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده861- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب
ماده862- اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه‌اند
1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2 - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
3 - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
ماده863- وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده864- از جمله اشخاصيكه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده865- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد.
ماده866- در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است .

فصل دوم - در تحقق ارث

ماده867- ارث بموت حقيقي يا بموت فرضي مورث تحقق پيدا ميكند.
ماده868- مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتركه ميت تعلق گرفته.
ماده869- حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است :
1- قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
2- ديون و واجبات مالي متوفي .
وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده870- حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.
ماده871- هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آنرا بر هم زنند.
ماده872- اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا" چنين شخصي زنده نميماند.
ماده873- اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و ت‌خير هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.
ماده874- اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.

فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث

ماده875- شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد.

ماده876- با شك در حيوه حين ولادت حكم وراثت نمي شود.
ماده877- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارت قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده878- هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميايد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه‌اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا" است تا حال حمل معلوم شود.
ماده879- اگر بين وراث غايب مفقود الاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث بر ميگردد و الا بخود او يا بورثه او ميرسد.
ماده880- قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا" بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفردا" باشد يا بشركت ديگري .
ماده881- در صورتيكه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.
ماده881- مكرر- كافر از مسلم ارث نميبرد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نميبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده882- بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزندي كه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.
ماده883- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.
ماده884- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از ابوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس .
ماده885- اولاد و اقوام كساني كه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم - در حجب

ماده886- حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا" يا جزئا" محروم ميشود.
ماده887- حجب بر دو قسم است :
قسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادراني كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند.
قسم دوم آنست كه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد. ماده888- ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده 936 و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.
ماده889- در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مينمايد.
ماده890- در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند. مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.
ماده891- وراث ذيل حاجت از ارث ندارد :
پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.
ماده892- حجب از بعض فرض در موارد ذيل است :
الف - وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از ابوين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم ميشود.
ب - وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم ميشود مشروط بر اينكه:
اولا - لااقل دو برادر يا يك برادر يا دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
ثانيا- پدر آنها زنده باشد.
ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل .
رابعا- ابويني يا ابي تنها باشند.

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

ماده893- وراث بعضي به فرض بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند.
ماده894- صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست .
ماده895- سهام معينه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه.
ماده896- اشخاصي كه به فرض ارث ميبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه .
ماده897- اشخاصيكه گاه بفرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي.
ماده898- وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.
ماده899- فرض سه وارث نصف تركه است :
1- شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاه اگر چه از شوهر ديگر باشد.
2- دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3- خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر بفرد باشد.
ماده900- فرض دو وارث ربع تركه است :
1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2- زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده901- ثمن ، فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده902- فرض دو وارث دو ثلث تركه است :
1- دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور .
2- دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.
ماده903- فرض دو وارث ثلث تركه است :
1- مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2- كلاله امي در صورتيكه بيش از يكي باشد .
ماده904- فرض سه وارث سدس تركه است :
پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد.
ماده905- از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي باصاحب فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه به آنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارثي بغير از زوج نباشد زائد از فريضه به او رد مي شود.

فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول - در سهم الارث طبقه اولي

ماده906- اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است .
ماده907- اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود :
اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او ميرسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر ، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر ، پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده908- هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نميبرد.
ماده909- هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.
ماده910- هرگاه ميت اولاد داشته باشد گر چه به يكنفر، اولاد اولاد او ارث نميبرند.
ماده911- هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر يك از ابوين كه زنده باشد ارث ميبرد. تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميت ميرسد بنابراين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده912- اولاد اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم ميكند.
ماده913- در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.
ماده914- اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.
ماده915- انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد.

مبحث دوم - در سهم الارث طبقه دوم

ماده916- هر گاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانويه مي رسد .
ماده917- هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده918- اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را ميبرند. اخوه ابويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كند.
ماده919- اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. ماده920- اگر وارث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده921- اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده922- هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود:
اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند. اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند.
ماده923- هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:
اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به او تعلق ميگيرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتيكه ابي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد. اگر جد يا جده ابي وجد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي ميرسد و در صورت تعداد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي ميرسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده924- هرگاه ميت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه باو تعلق خواهد گرفت .
ماده925- در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه بواسطه او به ميت ميرسد بنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله
امي را ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد و اگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند.
ماده926- در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي كلاله ابي ارث نميبرد.
ماده927- در تمام مواد مذكور در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه . متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.

مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده928- هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم ميرسد.
ماده929- هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده930- اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را ميبرند.
ماده931- هرگاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و در صورتي كه همه ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده932- در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنها باشند سدس تركه به او تعلق ميگيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرند.
ماده933- هرگاه وارث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.
ماده934- اگر وراث ميت دائي و خاله ابي يا ابويني يا دائي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد سدس تركه را ميبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند.
ماده935- اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه باخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق ميگيرد. تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه بعمل ميايد ليكن اگر بين اخوال يكنفر امي باشد سدس حصه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه بانها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميايد. در تقسيم دو ثلث بين اعمام حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امي باشد سدس حصه اعمام به او ميرسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه بانها ميرسد و در صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند. در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي ميماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده936- با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اينصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عمو ارث نميبرد.
ماده937- هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او بميت متصل ميشود.
ماده938- در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد ميشود.
ماده939- در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند سهم الارث او بطريق ذيل معين ميشود :
اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يكدختر از طبقه خود را ميبرد و اگر هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه

ماده940- زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.
ماده941- سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913- 927 و 938 ذكر شده است .
ماده942- در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده943- اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.
ماده944- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد زوجه او ارث ميبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ماده945- اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.
ماده946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل :

1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
2 - از ابنيه و اشجار
ماده947- زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.
ماده948- هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
ماده949- در صورت نبودن هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفات خود را مي برد ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود
متن قانون‌ مدني->قانون مدني قسمت هفتم

كتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده950- مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعا" زياد و شايع باشد مانند حيوانات و نحو آن و قيمتي مقابل آن است معذالك تشخيص اين معني با عرف مي باشد.
ماده951- تعدي ، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.
ماده952- تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .
ماده953- تفصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده954- كليه عقود جائزه بموت احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است .
ماده955- مقررات اين قانون در مورد كليه اموري كه قبل از اين قانون واقع شده ، معتبر است .

آنچه از حقوق باید بدانید

<
26 دی 1391 01:54

ali

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام خسته نباشید ببخشید من مادر بزرگم یک هشتم از سهم الارث همسرش راسند به نام من کرده خواستم ببینم مشکلی دارد.با تشکر

<
14 بهمن 1391 23:13

azar

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و خسته نباشید ایا می شود .کسی تا در قید حیات است وصیت کتد اموالش به طور مساوی بین دختران و پسرانش تقسیم شود؟

با سلام و خسته نباشید ایا میشود کسی تا در قید حیات است وصیت کند که اموالش به طور مساوی بین دختران و پسرانش تقسیم شود؟

<
15 بهمن 1391 12:58

مریم آسوده خواه

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با عرض سلام خدمت شما
احتراماً سوالی داشتم که تا کنون جواب های متفاوتی دریافت نمودم خواهشمندم جواب سوال من را بدهید تا تکلیف خودمان را بدانیم . سوالم این است چهارسال قبل همسرم فوت کرد در زمان فوت ایشان پدر و مادرش زنده بودند و همسرم تک فرزند نیز بوده یکسال قبل مادر همسر من فوت کرد آیا فرزند من که نوه میباشد از مادربزرگ خود ارث می برد یا خیر . عده ای گفته اند که خیر و عده ای گفته اند که چون همسر من تک فرزند بوده و میت ( مادر بزرگ ) فرزند دیگری ندارد فرزند من یعنی نوه ارث می برد لطفا راهنمایی ام کنید . خیلی خیلی سپاسگزارم

با عرض سلام خدمت شما
احتراماً سوالی داشتم که تا کنون جوابهای متفاوتی دریافت نمودم . خواهشمندم به سوال اینجانب جواب بدهید تا تکلیف خودمان را بدانیم . سوالم این است : همسرم 4 سال قبل فوت کرد و در زمان فوت ایشان پدر و مادرش زنده بودند ضمناً همسرم تک فرزند خانواده بود . یک سال قبل مادر همسرم فوت کرد سوالم این است که آیا فرزند من که نوه آن متوفی (مادربزرگ) میباشد از مادربزرگ خود ارث میبرد عده ای جواب داده اند که خیر ارث نمی برد و عده ای دیگر گفته اند که چون همسر من تک فرزند بوده و خواهر و برادری نداشته فرزند من یعنی نوه از ماده بزرگ خود ارث میبرد . بینهایت سپاسگزار میشود که به سوالم جواب بدهید .

<
2 اسفند 1391 20:01

عباس

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام پدر بنده سالها قبل فوت کرده از ازدواج اول دو خواهر ویک برادر که مادرشان قبل از ادواج مادرمان با پدر فوت کرده داریم که برادر ناتنی از مادر پساز پدرمان فوت کرد .میخواستم بدانم سهم ارث برادر فق به همان دو خواهر میرسد؟ سوال دوم اینکه مادرمان در زمان حیات پدر دو دانگ از خانه پدری طبق دست خط نسقی شورای محل خریداری نموده ایا مادر می تواند تقاضای مهریه کند با توجه به اینکه در ان خط پدرم به عنوان فروش به مادر فروخته است ؟ مادرم می تواند تقاضای مهریه کند ؟ ممنون می شوم جواب را برای ایمیل کنید . با کال تشکر

<
10 فروردین 1392 10:13

حسین

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام-برادرم یک فرزندحوانده (پسر) مجرد داردویک همسر ومن-بقیه وراث یعنی پدر ومادر وبرادرم فوت شده اند-وارث دیگری ندارد-آیا پسری را که بزرگش کرده ودر اصل خواهر زاده همسرش میباشد از او ارث میبرد؟برای اثبات فرزند خواندگی چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟با توجه به توصیفات فوق سهم الارث بنده و همسر ش از چقدر است؟باسپاس فراوان

<
16 فروردین 1392 06:18

japalaghi

 • گروه کاربری: مدیر
 • تاریخ عوضیت: 19.12.1390
 • وضعيت: آفلاين
 
نقل قول: محمدعلی
ضمن عرض سلام وخسته نباشید.میخواستم بدانم که اگر فرزندی به قتل رسیده باشد.ایافرزندان ان ازپدربزرگ که بعد پسرفوت کرده ارث میبرند.باتشکر

با سلام بله سهم الازث فرزند به قتل رسیده به فرزندانش به ارث میرسد .

<
17 فروردین 1392 13:39

رسول

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و احترام ضمن تشکر لطفا در خصوص سهم الارث فرزند دختر که ترک تابعیت از کشور نموده اظهار نظر فرمایید.

با سلام فرزند دختر در هر کجا که باشد ارث میبرد .

<
18 فروردین 1392 06:31

japalaghi

 • گروه کاربری: مدیر
 • تاریخ عوضیت: 19.12.1390
 • وضعيت: آفلاين
 
نقل قول: azar
با سلام و خسته نباشید ایا می شود .کسی تا در قید حیات است وصیت کتد اموالش به طور مساوی بین دختران و پسرانش تقسیم کند ؟


هرکس میتواند در زمان حیات اموالش را به هر کس هبه نماید اما در وصیت فقط می تواند در مورد ثلث اموالش وصیت کند و مابقی اموال برابر قانون بین وراث تقسیم میشود .

نقل قول: رسول
با سلام و احترام ضمن تشکر لطفا در خصوص سهم الارث فرزند دختر که ترک تابعیت از کشور نموده اظهار نظر فرمایید.


با سلام فرزند دختر در هر کجا که باشد ارث میبرد .

نقل قول: رسول
با سلام و احترام ضمن تشکر لطفا در خصوص سهم الارث فرزند دختر که ترک تابعیت از کشور نموده اظهار نظر فرمایید.


با سلام فرزند دختر در هر کجا که باشد ارث میبرد .

<
29 فروردین 1392 14:53

جعفر

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و احترام
من فرزند ارشد هستم
پدرم حدود 4 سال قبل فوت كرده است وقبل از مرگش يكي از برادرانم را كه جوانتر بود وصي كرده است كه مورد قبول همه وراث هم بوده است.
برادرم با بهانه اينكه وصي بايد ملكي كه ثلث از آن پرداخت ميشود(قبل از فوت پدر) مالك شود تا اختيار تام براي پرداخت ثلث داشته باشد، سند آن را به نام خود كرده است كه اين مسئله از بقيه وراث پنهان بوده است.با توضيح اينكه ارزش اين ملك بيش از نود درصدكل ارثيه است.
پس از فوت پدرم ،برادرم با اين ادعا كه حاجي گفته است نماز و روزه من و مادرت كمك به ... و غيره تمام ملك را كه در تصرف خودش بود بعنوان ثلث و بقيه... هزينه كرده است. البته هنوز ملك كاملا در تصرف ايشان است و ميگويد به اندازه ارزش ملك هزينه شده است.
دو وصيت نامه پدرم هم در اختيار اوست و رو نميكند.
آيا ميشود با اين ادعا كه او نيز اقرار دارد كه ثلث از اين ملك بايد پرداخت شود.آن ملك كاملا جزء اموال حاجي محسوب شود؟و سپس ادعاي ارث توسط همهء وراث شود در صورتي كه سند ملكي به نام ايشان است؟

<
3 اردیبهشت 1392 10:24

پارسا

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
باعرض سلام وخسته نباشیدبنابر قانون مجازات اسلامی چرا اگرپدر فرزندش را بکشدقصاص نمیشود اما اگرمادرفرزندش را بکشد قصاص میشود ومبنای این احکام چیست وعلت تفاوت حکم چیست؟

<
14 اردیبهشت 1392 09:00

مهدی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
آیا فرزندان پسر و دختر از مادر به یک اندازه ارث می برند؟
با تشکر

<
18 اردیبهشت 1392 20:34

سعید

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
باسلام
اکر پدر در قید حیات باشد در صورت فوت شوهر سهم الارث همسر ,فرزندان و پدر هر یک به چه نسبت خواهد بود

<
22 اردیبهشت 1392 12:22

سحر

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
اگر والد فوت کرده باشد و هنوز سهم الرث خود را نگرفته باشد و یک فرزند دختر داشته باشد ارث چگونه تقسیم می شود؟

<
23 اردیبهشت 1392 09:52

مهدی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با عرض سلام و خسته نباشید
آیا پدر بزرگ میتواند وصیت کند که ارثش فقط به یکی از دو نوه ی دختر برسد؟ ضمن آنکه وصیت شده یک سوم اموال به امور خیریه برسد

این را هم ذکر کنم پدر بزرگ پدر مادرم هست

<
28 اردیبهشت 1392 00:37

یاشار

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
ارث فرزند ذکور محجور چگونه است؟
4 پسر که سومی محجور است و سه دختر از یک همسر و پدرم همسر دیگری ندارد و و پدربزرگ هم در قید حیات نیست
با تشکر

<
28 اردیبهشت 1392 03:05

رویا

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و احترام و تشکراز سایت خوبتون.....یه سوال داشتم..اینجا نوشته طبق ماده شماره 899 "فرض 3وارت نصف ترکه است،دختر اگر فرزند منحصر باشد"
حالا اگر از طبقه اول یعنی مادر، پدر و همسری برای مرد وجود نداشته باشه و فقط یه دختر مونده باشه(ولی طبقات بعدی-خواهر و برادر پدر - وجود دارند)نصف بقیه ارث به کی میرسه؟؟
و دیگه اینکه ابوین یعنی پدرها؟یا کسای دیگه ای هستند؟
واقعا ممنون از جوابتون..

<
30 اردیبهشت 1392 23:33

علی آقایی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
آیا فرزندان پسر و دختر از مادر به یک اندازه ارث می برند؟
با تشکر

<
6 خرداد 1392 15:15

setayesh

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام
پدرم تازه فوت کرده.ما 2خواهر بزرگ و یک برادر کوچک هستیم
پدرم 2تا مغازه داشته.مادر پدرم زنده هستند.و اصرار دارند که حتما از اسناد مغازه سند به نامش شود.اما ما شریک نمی خواهیم.می خواهیم سهمش را بدهیم.آیا اصرار او درست است از لحاظ قانونی؟

<
6 خرداد 1392 20:10

م-الف

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام. یه سوال از قانون ارثیه ای که بدون وصیت میرسه دارم. اگه تمام اعضای خانواده‌ی کسی از دنیا بروند بدون اینکه اموال را به نام فرزند خود کنند و وصیتی هم بر جا نگذارند، فرزند میتونه اموال و خانه و ماشینی که باقی مانده رو با ارائه مدرک فوت پدر و مادر بفروشه؟‌ یا اینکه در تصرف دولت درمیاد؟

<
23 خرداد 1392 00:53

doaee nejhad

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
ba salam.man tanha farzand khanevade budam pedar o madaram va namadarim fot kardan,namadarim hamrahe pedaram fot kardan.hich khaharo baradari nadaram.aya pedarbozorg ya madarbozorgam ke dar gheyde hayat nistan ers mibarand?pedar o madar namadarim che tor?masaleye mehriye chist?ba tashakor?

<
25 خرداد 1392 14:53

حسین رضا

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام اگر زنی فوت کند فرزندان او ازشوهر ان میتوانند مهریه مادرشان را بگیرند یا نه

<
29 خرداد 1392 01:28

فرزانه عباسی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام / منزلی راباکسی شریکی خریده ایم ولی شش دانگ منزل به نام من است ومن هم روی سند ان وام گرفته ام حال می خواستم بدانم که ایا میشود در وصیت نامه خود سه دانگ از این ملک را مطلق به شریکم است وصیت کنم که به ایشان برسد بدون اینکه مشکلی برایشان پیش اید درضمن وارث درجه اول و همسرهم ندارم

<
2 تیر 1392 17:16

رحمان میرزایی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
خانمی فوت کرده فرزند ندارد دو خواهر یکی تنی ودیگری ناتنی ازپدرسوا از مادر یکی که هردو فوت کرده اند فرزندان اینان جگونه ارث میبرند

<
4 تیر 1392 23:27

nazila

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
salam sahmol erse ensane bi vares be che kasani talogh migirad?
ba tashakor

<
10 تیر 1392 01:10

دادا

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
باسلام پدرمان فوت شده وهیچ وصیتی نکرده اند خواستم بدونم بحث ثلث مالش چ میشود با تشکر

<
26 تیر 1392 20:34

مهستی

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام
آیا فرزندان پسر و دختر از مادر به یک اندازه ارث می برند؟
با تشکر

<
31 تیر 1392 14:52

حسین پروانه

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و احترام , در شهر ما قطعه زمینی هست که صاحب آن فوت کرده و نسل بعدی برای او نیست و ازطرفی پیرمردها معتقدند که او از خانواده ما بوده یا بلعکس . درنسل ما پدرم و دو خواهرش هستند .
لطفا مرا راهنمائی کنید .

<
4 مرداد 1392 04:23

حسین

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
با سلام و عرض وادب و خسته نباشید. پدری دارم 74ساله که به مدت 20سال خانه و زندگی را رها کرده و ازدواج مجدد نموده بصورت صیغه 99ساله و بدون اجازه همسر اول و فرزندان . اکنون مدت 9سال است که به خانه بازگشته و مادرم نیز فوت کرده .و به دلیل مصرف مواد مخدر و جمع کردن معتادین در خانه سلامت عقلی خود را نیز از دست داده و اکنون قصد فروش منزل مسکونی را که ما سالها در آن زحمت کشیدیم و هزینه های نگهداری و .... را تماما بنده متقبل شدم را دارد ضمن اینکه قصد خرید منزل دیگری به نام زن صیغه ایش را به واسطه فروش این ملک را دارد و این در حالی است که ایشان (همسر صیغه ای )ایشان در محل زندگی اشان و در بیشتر مناطق شهر به فساد اخلاقی و رفتاری و مالی معروف هستند. علیهذا چگونه میتوان از وقوع این عمل جلوگیری نماییم ضمن اینکه حق دخل و تصرف در این ملک را پدرم سلب نمایم یا اینکه ملک را فروخته و حق یک خواهر و یک برادر دیگر را معلوم و پرداخت نموده.یادآور گردم که این ملک فاقد سند شش دانگ بوده و بصورت قولنامه ای میباشد که این قولنامه هم به نام پدر میباشد لیکن در اصل اقوام مادری این ملک را در سال 1356به مادرم واگذار نموده بودند اما قولنامه تنظیم شده به نام پدر تنظیم گردیده. خواهشمندم در صورت امکان سریع و کاملا مشروح پاسخم را دهید . با سپاس فراوان

<
18 مرداد 1392 15:25

شهرام

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
زن وشوهری بدون فرزنداگرشوهرفوت کندسرنوشت اموالش چه میشوددرصورتیکه وصیتی نداشته باشدبنام همسرش چیزی نداشته باشد.بهترین راهکار برای رسیدن اموالش بعدمرگش به همسرش چیست که بی خانمان نشود چون شوهر فرزندنداردولی برادرزاده وخواهرزاده دارد.

<
23 مرداد 1392 11:57

alireza

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام وخسته نباشید.سوالی از حضورتان داشتم .اگر دختری بنا به تشخیص روانپزشکان بی عقل شناخته شود طوری که نمی تواند ازدواج کند ودارو جهت ارامی مصرف کند از ارث محروم است یا طور دیگری میباشد.لطفا راهنمائی فرمائید.

صفحه قبل صفحه بعد
 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید