» نمونه سوالات امتحانی Visual Basic ویژوال بیسیک

مهرگان
 
 
 

نمونه سوالات امتحانی Visual Basic ویژوال بیسیک

3 مرداد 1391

به نام خدا

1-کدام گزینه از اهداف طراحی زبان بیسیک بوده است؟

الف- برنامه نویسی سیستمی ب- برنامه نویسی آموزشی

ج- برنامه نویسی تجاری د- برنامه نویسی علمی

2- کدام گزینه زیر یکی از انواع زبان های سطح پایین است؟

الف- فرترن ب- اسمبلی ج- + + c د- پاسکال

3-کدام ویژگی در ویژوال بیسیک برنامه نویسی رویدادگر را میسر می کند؟

الف- API ب- EVENT HANDLING

ج- ERROR HANDLING د- OOP

4- در کدام روش ترجمه می توان برنامه مقصد( object ) تولید کرد؟

الف- مفسر ب- کامپایلر ج- ساخت یافته د- غیر ساخت یافته

5- کدام یک از زبان های برنامه نویسی برای برنامه نویسی علمی و تجاری مناسب است؟

الف- پاسکال ب- فرترن ج- زبان ماشین د- اسمبلی

6- ویژگی ( rapid application development ) RAD عبارت است از:

الف- کشف وتصحیح آسان و سریع اشتباهات

ب- طراحی سریع و آسان برنامه

ج- طراحی هم زمان چند برنامه

د- برنامه نویسی به روش OOP

7- کدام روش برنامه نویسی از توانایی بالاتری برخوردار است؟

الف- ساخت یافته ب- شئ گرا

ج- غیر ساخت یافته د- گزینه های ب و ج صحیح هستند.

8- در کدام نگارش ویژوال بیسیک امکانات ویژه ای جهت برنامه نویسی برای محیط شبکه های محلی و اینترنت وجود دارد؟

الف- LEARNING EDITION

ب- PROFESSIONAL EDITION

ج- ENTERPRISE EDITION

د- گزینه های الف و ب صحیح هستند.

9- کدام یک از گزینه های زیر برای برنامه نویسی سیستمی مناسب هستند؟

الف- فرترن ب- ماشین ج- c و+ + c د- بیسیک

10- کدام ویژگی امکان استفاده از برنامه نویسی شئ گرا را درویژوال بیسیک فراهم می کند؟

الف- API ب- IDE ج- OOP د- ERROR HANDLING

11- برای بازکردن پروژه هایی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته، انتخاب کدام زبانه در کادر محاوره ای new project مناسب است؟

الف- new ب- recentج- existing د- open

12- کدام نام برای خاصیت name یک فرم مناسب است؟

الف- control ب- frm main ج- l frm د- project

13- پسوند فایل های پروژه و فرم به ترتیب عبارتند از (راست به چپ):

الف- .vbp ، .frm ب- frm. ، .vbp ج- .vbp، .vbf د- vbf. ،.frm

14- کدام کنترل برای دریافت داده ها از کاربر مناسب است؟

الف- برچسب ب- کادر متن ج- کادر علامت د- فرم

15- کدام رویدادها در فرم ها برای اجرای دستورالعمل ها در هنگام شروع یک برنامه مناسب است؟

الف- unload ب- click ج- dblclick د- load

16- با استفاده از کدام خاصیت عنوان یک فرم تعیین می شود؟

الف- caption ب- visibleج- name د- enabled

17- کدام پنجره برای تعیین موقعیت یک فرم درروی desktop مناسب است؟

الف- پنجره پروژه ب- پنجره تعیین موقعت

ج- جعبه ابزار د- پنجره طراحی فرم

18- کدام خاصیت درکنترل برچسب ، تراز متن را در کنترل تعیین می کند؟

الف- align ب- autosize ج- alignment د- height

19- واحد اندازه گیری طول به طور پیش فرض در ویژوال بیسیک چیست؟

الف- cm ب- mm ج- m د- twip

20- از کدام بخش در پنجره ویژوال بیسیک برای ایجاد کنترل ها روی فرم استفاده می شود؟

الف- نوار ابزار ب- جعبه ابزار ج- نوار منو پنجره خواص

21- کدام نوع از انواع داده برای تعریف یک متغیر از نوع پولی مناسب تر است؟

الف- single ب- double ج- currency د- Boolean

22- کدام عملگرریاضی نسبت به سایرین از اولویت پایین تری برخوردار است؟

الف- جمع* ب- mod ج- توان د- ضرب

23- کدام گزینه برای تعریف یک متغیر از نوع اعداد صحیح بلند درست است؟

الف- % ب- & ج- ! د- #

24- کدام عملگر رشته ای مشابه عملگر جمع در رشته هاست؟

الف- % ب- & ج- like د- #

25- اگر متغیری در بخش تعارف ماژول فرم معرفی گردد متغیر...........نامیده می شود؟

الف- عمومی ب- محلی ج- موضعی د- ایستا

26- کدام نوع داده برای تعریف اعداد مثبت کوچکتر از 255 مناسب است؟

الف- string ب- integer ج- byte د- long

27- متغیرهای محلی یا private درچه محدوده ای قابل شناسایی هستند؟

الف- تمام رویدادها ب- ماژول فرم مربوطه

ج- ماژول کلاس د- رویدادی که در آن تعریف شده اند.

28- حاصل عبارت "# # # #*u ؟m ؟c " like "computer2004 " چیست؟

الف- true ب- false

ج- عبارت اشتباه است. د- درهنگام اجرا پیام خطا نمایش داده می شود.

29- کدام خاصیت در کادر متن تعداد کاراکترهای ورودی را تعیین می کند؟

الف- borderstyle ب- passwordchar ج- maxlength د- tablndex

30- کدام عملگر منطقی از اولویت پایین تری نسبت به سایر عملگرهای منطقی برخورداراست؟

الف- and ب- or ج- not د- or,and

31- کدام تابع برای ایجاد یک کادر ورود داده مناسب است؟

الف- msgbox ب- inputbox ج- inbox د- msg

32- درصورتی که نوع و تعداد دکمه ها در کادر پیام تعیین نشود، به طور پیش فرض چه دکمه هایی استفاده می گردد؟

الف- ok ب- cancel,ok ج- no,yes د- cancel

33- کدام گزینه در رابطه با خاصیت tablndex درست است؟

الف- ترتیب نمایش کنترل ها رادر روی فرم تعیین می کند.

ب- ترتیب حرکت بین کنترل ها را در روی یک فرم معین می کند.

ج- ترتیب بار گذاری کنترل ها را در حافظه تعیین می کند.

د- وضعیت کلید tab را در صفحه کلید بررسی می کند.

34- حاصل عبارت -12 3 <=5 چیست؟

الف- true ب- false ج- 2 د- 2-

35-کدام خاصیت مشترک بین فرم و کنترل ها وجود داردکه توانایی مخفی کردن یا نمایش آنها را دارد؟

الف- caption ب- enabled ج- visible د- appearance

36- حاصل ترکیب شرطی زیر چیست؟

(با توجه به عدم استفاده از دستورoption compare text ) "cpu" ="cpu" or 50 3)

For k = 1 to 2

Sum = sum+k*I

Next k

I=i-1

Loop

بخش دوم

۱-منظور از رفتار یک شیء چیست؟
الف) نحوه پاسخ یک رویداد درمقابل یک شیء
ب ) نحوه پاسخ یک شیء درمقابل یک رویداد
ج ) ویژگی است که مشخص کننده حالت فعلی شیء است
د ) ویژگی است که مشخص کننده حالت مفعولی شیء است

۲- اگرشخصی مالک یک شیء باشد آنگاه مالکیت بین شیء وشخص، بیان کننده کدام یک از جنبه های شیء می باشد؟
الف)خ خواص ب ) رفتار ج ) روابط د ) همه موارد

3- منظور از کلاس چیست؟
الف) یک کلاس مجموعه ای از اشیای غیر هم نوع می باشد که دارای خواص ،رفتارو روابط یکسان می باشند.
ب ) یک کلاس مجموعه تمام اشیای هم نوع می باشد که دارای خواص ،رفتارو روابط یکسان می باشند.
ج ) یک کلاس مجموعه تمام اشیای هم نوع می باشد که دارای خواص ،رفتارو روابط متفاوتی می باشند.
د ) هیچکدام

4- واحدهای جعبه ابزارچه نام دارند؟
الف ) رفتار ب ) خواص ج ) شیء د ) کلاس

5- نام دیگرToolBox چیست؟
الف) کنترل ب ) جعبه ابزار ج ) شیء د ) رویداد

۶- درصورتیکه کنترل برروی فرم قرارگیرد،اصطلاحا به آن ............. گفته می شود.
الف) کلاس ب ) شیء ج ) جعبه ابزار د ) رویداد

۷- محیط ویژوال بیسیک در اصطلاح چه نامیده می شود؟
الف) IDE ب ) DIE ج ) EDI د )DEI8

۸- بعداز اجرای برنامه ویژوال بیسیک کادرتبادلی زیر ظاهر می گردد؟
الف) Standard.exe ب ) Active.exe ج ) New Project د )Project New

۹- کدامیک از پروژه های زیربه صورت پیش فرض درکادر تبادلی New Project انتخاب شده است؟
الف. (dll Active ب ) Active.exe ج ) Data Project د )Standard.exe

۱۰- کادر تبادلی New Project شامل کدامیک از برگه های زیرمی باشد؟
الف) Existing New- ب )-Recent New
ج ) Recent New-Existing- د )New-Project-Existing11

۱۱- از کدامیک از برگه های زیر جهت ایجاد یک پروژه جدید در کادر تبادلی New Project استفاده می شود؟
الف) Existing ب ) New ج ) Recent د )همه موارد

12-برگه Existing موجود در کادرتبادلیNew Project چه عملی انجام می دهد؟
الف) برای بازکردن پروژه ای که ازقبل وجود دارد
ب ) جهت ایجاد یک پروژه جدید
ج ) لیستی ازآخرین پروژه های بازشده یاایجاد شده رانمایش می دهد.
د ) الف و ج

13- منظور از پروژه چیست؟
الف) عبارت است ازمجموعه فایلهای یک برنامه
ب ) عبارت است ازیک فایل که یک هدف واحد را دنبال می کند
ج ) عبارت است ازمجموعه فایلهایی که درکل یک هدف واحد رادنبال می کنند
د ) عبارت است از یک فایل ویک فرم

14- کدامیک از گزینه های زیر درصورتیکه فعال باشد کادرتبادلیNew Project ظاهر نخواهد شد؟
الف) Show Dialog in the Future ب ) Don’t Show dialog in the Future ج ) Dialog Show in the Future د )Dialog Don’t Show in Future15

۱۵-پروژه Standard.exe شامل کدامیک از پنجره های زیر نمی باشد؟
الف) Project ب ) Toolbox ج ) Object د )Form

۱۶-نام دیگر پنجره پروژه چیست؟
الف) Form Project ب ) Standard Project
ج ) Project Explorer د )Project Form1

۱۷-پنجره پروژه شامل چه چیزهایی می باشد؟
الف) تمام مدولهای برنامه را نمایش می دهد.
ب ) تمام فایلهای مربوط به پروژه را نمایش می دهد.
ج ) تمام Activex های برنامه را نمایش می دهد.
د ) هیچکدام 18

۱۸- میله ابزار پنجره Project شامل چه دکمه ای نمی باشد؟
الف) View Source ب ) View Code ج ) View Object د )Toggle Folders

۱۹- برای نمایش شکل ظاهری فرم از کدام دکمه متعلق به Project Explorer باید استفاده کرد؟
الف) View Source ب ) View Code ج ) View Object د )Toggle Folders

۲۰- اگر درپنجره پروژه هیچ فایلی فعال نباشد کدامیک ازدکمه های زیرغیرفعال خواهد بود؟
الف) Toggle Folders ب ) View Object ج ) View Code د ) ب وج

موفق باشید

---

<
1 دی 1391 12:00

فريده

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
خيييييييييييييييييلي خوب بود اگرسوال هاي ديگري هم داريد بازم دروبلاگتون بزاريد winked wink love love

<
2 دی 1392 14:39

سارا

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
سلام خیلی خوب بود چرا جوابش دادی اگرمیشد جوابش بدین بای

<
17 دی 1394 21:07

♥آقا حسین♥

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
ممنون از سایت خوبتون
سوال هاش خیلی خوب بود

<
31 اردیبهشت 1395 14:32

مارکو

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
بد نبود

<
10 دی 1395 21:49

اسماعیل

 • گروه کاربری: میهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
دقیقا همون سوالای امتحان بودن . خیلی ممنون ازلطفتون

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید