» آموزش openGL در دلفی

مهرگان
 
 
 

آموزش openGL در دلفی

3 مرداد 1391

آموزش openGL در دلفی


برای کار با OpenGL در دلفی، ابتدا باید پنجره مخصوص OpenGL را راه اندازی کنیم. مراحل انجام این کار در زیر توضیح داده شده است؛

1- شناسه های "OpenGL" و "SPF"را در قسمت USES اضافه کنید.

2- یک متغیر سراسری با نام و نوع f_Hdc : LongInt در فرم خود تعریف کنید.(برای برپایی فرمتDC بکار می رود).

3- کد های زیر را به رویداد FormCreate اضافه کنید؛

f_Hdc := GetDC(handle);

SetDCPixelFormat(f_Hdc,24,32); // Create a rendering context

glShadeModel(GL_SMOOTH);

glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); // Black Background

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

glDepthFunc(GL_LESS);

glClearDepth(1.0);

glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);

InvalidateRect(Handle, nil, False);

4- در صورتی که میخواهید با تغییر سایز فرم، صفحه ی گرافیکی شما نیز به همان نسبت تغیر کند، دستورات زیر را در رویداد FormResize قرار دهید.

wglMakeCurrent(f_Hdc,hrc);

glViewport(0 , 0, Width, Height);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

gluPerspective (40, Width/Height, 1, 50);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

5- پروسیجر زیر را در فرم خود تعریف کنید؛

procedure DrawGLScene();

begin

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

//تابع بالا برای پاک کردن صفحه و بافر عمق برای رسم تصویر جدید بکار می رود//

[بجای این عبارت، باید توابعی که در آینده برای رسم شکلها یا نگاشت و ... تعریف می کنید را قرار دهید]

//ازبین دوخط زیر، با توجه به نوع بافرینگ فرم، یکی را انتخاب کنید//

{فقط در حالت تک بافری استفاده می شودglFlush(); {

SwapBuffers(f_Hdc); {فقط در حالت بافر دوبل استفاده می شود}

End;6- کد زیر را در رویداد formPaint قرار دهید؛

wglMakeCurrent(f_Hdc,hrc); //activate the RC

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

DrawGLScene;

7- کد زیر را در notepad کپی کرده و با نام SPF.pas در فایل پروژه دلفی تان ذخیره کنید؛

تابع زیر برای تنظیم فرمت پیکسل بندی است.

unit SPF; // setup pixel formatinterface

uses { uses clause }

Windows ;

var

hrc: HGLRC; // Permanent Rendering Context

procedure CleanUp(Handle: HDC); //Properly Kill The Window

procedure SetDCPixelFormat(Handle: HDC;ColorBits,DepthBufferBits:integer);implementationprocedure CleanUp(Handle: HDC); //Properly Kill The Window

begin

if hrc<> 0 then //Is There A Rendering Context?

begin

//Are We Able To Release Dc and Rc contexts?

if (not wglMakeCurrent(handle,0)) then

MessageBox(0,'Release of DC and RC failed.'

,' Shutdown Error',MB_OK or MB_IConerror);

//Are We Able To Delete The Rc?

if (not wglDeleteContext(hRc)) then

begin

MessageBox(0,'Release of Rendering Context failed.',

' Shutdown Error',MB_OK or MB_IConerror);

hRc:=0; //Set Rc To Null

end;

end;

end;procedure SetDCPixelFormat(Handle: HDC;ColorBits,DepthBufferBits:integer);

var

pfd: TPixelFormatDescriptor;

nPixelFormat: Integer;begin

FillChar(pfd, SizeOf(pfd), 0);with pfd do begin

nSize := sizeof(pfd); // Size of this structure

nVersion := 1; // Version number

dwFlags := PFD_SUPPORT_OPENGL Or PFD_DRAW_TO_WINDOW

Or PFD_TYPE_RGBA

or PFD_DOUBLEBUFFER ;{to avoid flickering} // Flags

iPixelType:= PFD_TYPE_RGBA; // RGBA pixel values

cColorBits:= ColorBits; // 24-bit color

cDepthBits:= DepthBufferBits; // 32-bit depth buffer

iLayerType:= PFD_MAIN_PLANE; // Layer type

end;nPixelFormat := ChoosePixelFormat(Handle, @pfd);

//Did We Find A Matching Pixelformat?

if (nPixelFormat=0) then

begin

CleanUp(handle); //Reset The Display

MessageBox(0,'Cant''t Find A Suitable PixelFormat.'

,'Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);

Halt(1); { Halt right here!}

end;//Are We Able To Set The Pixelformat?

if (not SetPixelFormat(Handle, nPixelFormat, @pfd)) then

begin

CleanUp(handle); //Reset The Display

MessageBox(0,'Cant''t set PixelFormat.'

,'Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);

Halt(1); { Halt right here!}

end;hrc := wglCreateContext(Handle);

if (hRc=0) then

begin

CleanUp(handle); //Reset The Display

MessageBox(0,'Cant''t create a GL rendering context.'

,'Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);

Halt(1); { Halt right here!}

end;//Are We Able To Activate The Rendering Context?

if (not wglMakeCurrent(Handle, hrc)) then

begin

CleanUp(handle); //Reset The Display

MessageBox(0,'Cant''t activate the GL rendering context.'

,'Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);

Halt(1); { Halt right here!}

end;end;end.کد رسم اشکال هندسی دو بعدی:

//=============================================================//

//با دريافت مختصات دو نقطه، يك خط رسم مي كند//

glBegin(GL_LINES);

glVertex2f( -1, 1); // Vertex 1

glVertex2f( 2, 2); // Vertex 2

glVertex2f( 0, 0); // Vertex 3

glVertex2f( 1, -1); // Vertex 4

glEnd();

//=============================================================//

//جدول بندي کردن زمينه//

glEnable (GL_LINE_STIPPLE);

glLineStipple (1, 0101); // // عدد 1 براي انتخاب نوع کاراکتر در رسم خطوط

for i:=-9 to 9 do

begin

drawoneline(i,-9,i,9); // //رسم خطوط عمودي

drawoneline(-9,i,9,i); // //رسم خطوط افقي

end;

glDisable (GL_LINE_STIPPLE);

//=============================================================//

//خطوط متصل به هم ترسيم ميكند يعني با دريافت مختصات سه نقطه ، دو خط رسم مي كند//

;(glBegin (GL_LINE_STRIP

;(glVertex2f (-1, 1); glVertex2f (2, 2

glVertex2f (0, 0); glVertex2f (1, -1);

// ;(glVertex2f (-2, -2

glEnd();

//=============================================================//

//اين تابع، علاوه بر اينكه نقاط متوالي را به هم وصل مي كند با اتصال ابتدا و انتها حلقه ايجاد ميكند

//شكل ايجاد شده توسط اين تابع، رنگ نمي پذيرد//

glBegin (GL_LINE_LOOP);

glVertex2f (-1, 1); glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0); glVertex2f (1, -1);

glVertex2f (-2, -2);

glEnd();

//=============================================================//

//با دريافت مختصات حداقل سه نقطه، يك چند ضلعي رنگ پذير ترسيم مي كند//

glBegin (GL_POLYGON);

glVertex2f (-1, 1); glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0); glVertex2f (1, -2);

glVertex2f (-2, -2);

glEnd();

//=============================================================//

//براي ترسيم چهارضلعي رنگي//

glBegin (GL_QUADS);

glVertex2f (-1, 1);

glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0);

glVertex2f (1, -2);

glEnd();

//=============================================================//

//چهار ضلعي هاي متصل به هم ترسيم مي كند//

glBegin (GL_QUAD_STRIP);

glVertex2f (-1, 1);

glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0);

glVertex2f (1, -2);

glEnd();

//=============================================================//

//با دريافت مختصات هر سه نقطه، يك مثلث رسم مي كند//

glBegin (GL_TRIANGLES);

glVertex2f (-1, 1);

glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0);glVertex2f (1, -1);

glVertex2f (-2, -2);

glVertex2f (-3, -4);glEnd();

//=============================================================//

//مثلث هاي به هم متصل ترسيم مي كند//

glBegin (GL_TRIANGLE_STRIP);

glVertex2f (-1, 1);

glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0);glVertex2f (1, -1);

glVertex2f (-2, -2);

glVertex2f (-3, -4);glEnd();

//=============================================================//

//براي رسم مثلث و چند ضلعي//

glBegin (GL_TRIANGLE_FAN);

glVertex2f (-1, 1); glVertex2f (2, 2);

glVertex2f (0, 0); glVertex2f (1, -2);

glVertex2f (-2, -2););

glEnd();

//=============================================================//

پروسیجری برای رسم اشکال هندسی دو بعدی:

توجه داشته باشید که ورودی های رویه ای که تعریف می کنید سلیقه ای است. و میتوانید مقادیر مربوط به دوران در راستای x,y,z و زاویه ی دوران، یا انتقال به x,y,z را از ورودی حذف کنید. و تابع مربوطه را نیز از قسمت کد بردارید.

//تابع رسم چهار ضلعی//

procedure DrawQuad(x0,y0,z0,x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3:double; R,G,B:Double; RotateAngle:

Glfloat);

var

I:integer;

begin

glLoadIdentity;

glTranslatef(x,y,z);

// glColor3f(R,G,B); // 1.7,0.6,0.0

glBegin (GL_QUADS);

// glVertex3f (x0,y0,z0); // -4.85,-2, -20

// glVertex3f (x1,y1,z1); // 4.85,-2, -20

// glVertex3f (x2,y2,z2); // 4.85,-2, 05

// glVertex3f (x3,y3,z3); // -4.85,-2, 05

glEnd();

end;

//تابع رسم دایره//

procedure DrawCircle(x0,y0,z0:integer; r_:double; R,G,B:Double; RotateAngle: Glfloat);

var

I:integer;

y1:Double;

begin

glLoadIdentity;

glTranslatef(x+x0,y+y0,z+z0);

glRotatef(RotateAngle,1.0,0.0,0.0);

glBegin (GL_POLYGON);

yi:=r_;

y1:=yi;

//--------------------------------------------

glColor3f(R,G,B);

xi:=0;

glVertex3f (xi, yi, 0.00); // start point

for I := 1 to 100 do

begin

yi:=yi-0.01;

if sqr(y1)-sqr(yi)<0 then

Continue;

xi:=Sqrt(sqr(y1)-sqr(yi));

//glColor3f(R,G+i,B);

glVertex3f (xi, yi, 0.00);

end;

yi:=-y1;

xi:=0;

glVertex3f (xi, yi, 0.00); // half point

//--------------------------------------------

for I := 1 to 100 do

begin

yi:=yi+0.01;

if sqr(y1)-sqr(yi)<0 then Continue;

xi:=-Sqrt(sqr(y1)-sqr(yi));

glVertex3f (xi, yi, 0.00);

end;

//--------------------------------------------

glEnd();

end;

موفق باشید

---

 
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس ، اُپرا و یا گوگل کروم استفاده نمایید